Belvederescan

De sporen uit het verleden zijn overal om ons heen. Sporen die onze voorvaderen hebben achtergelaten. Ze geven onze omgeving een extra betekenis, een gevoel van thuis.

In een wereld waarin nieuwbouwwijken steeds meer op elkaar lijken, hechten we steeds meer waarde aan die sporen uit het verleden. Ofwel de cultuurhistorische waarden. Zij geven die stad, dat dorp, het landschap of de streek net dat geheel eigen unieke karakter.

Hoe kunnen we nu die cultuurhistorie door laten werken in de ruimtelijke plannen, de ruimtelijke ontwikkelingen van vandaag de dag?  Samen met Landschapsbeheer Friesland is de Belvedèrescan ontwikkeld. Een instrument of praktisch hulpmiddel waarbij in relatief korte tijd inzicht wordt verkregen in de cultuurhistorische en landschappelijke waarden en de mogelijke doorwerking daarvan in de ruimtelijke planvorming. Het kan hierbij zowel om ontwikkelingen in de bebouwde omgeving als in het landelijk gebied gaan.

Voor wat betreft het landelijke gebied geeft de scan inzicht in het natuurlijke landschap, de historische ontwikkeling onder invloed van de mens en de huidige cultuurhistorische waarden. Op basis hiervan wordt aangegeven op welke wijze de cultuurhistorie een plaats kan krijgen in de beoogde nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Voor wat betreft de bebouwde omgeving geeft de scan inzicht in de ontstaansgeschiedenis, de wijzigingen die zich in de loop der jaren hebben voorgedaan, de huidige cultuurhistorische waarden en op welke wijze deze waarden een plaats kunnen krijgen in de beoogde nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

De Belvederescan is vooral bedoeld voor ambtenaren die zich bezighouden met de ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Dit kunnen gemeentelijke ambtenaren zijn, maar ook ambtenaren van het Wetterskip of de provincie. Kortom, een ieder die aan de wieg van een nieuwe ruimtelijk ingreep binnen of buiten de bebouwde kom staat. In de provincie Fryslân bestaat een Belvedere-team uit medewerkers van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en Landschapsbeheer Friesland.