Inventarisatie Friese Kerken

Door ontkerkelijking en ontvolking is in de tweede helft van de twintigste eeuw de rol van de kerk sterk teruggelopen. Veel kerken hebben hun oorspronkelijke functie verloren of dreigen deze de komende jaren te verliezen. Toch vertegenwoordigen ze nog steeds een religieuze, monumentale, landschappelijke en/of cultuur- en kunsthistorische waarde. Dat dwingt tot nadenken over de wenselijkheid en mogelijkheden voor behoud en herbestemming.  Als uitvloeisel van het Jaar van het Religieus Erfgoed en het in de Nota Erfgoed van de provincie noodzakelijk geachte onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot kerken, zal de problematiek van de leegkomende (en mogelijk te herbestemmen) kerken worden onderzocht. Hierbij wordt niet alleen naar de bouwkundige staat gekeken, maar ook naar het sociaal maatschappelijk draagvlak.

In het kader van het Deltaplan Fryske Tsjerken is door de provincie Fryslân opdracht gegeven voor een eerste kerkenonderzoek aan de stichting Alde Fryske Tsjerken. Zij voert dit uit samen met de stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland, de Monumentenwacht en het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Het onderzoek is feitelijk de eerste fase om te komen tot een deltaplan voor de Friese kerken. Het onderzoek is in september 2008 van start gegaan en in voorjaar 2009 afgerond: "Tink om’e tsjerken-inventarisatie Friese kerkgebouwen".

De Deltagroep Fryske Tsjerken heeft in opdracht van de provincie het Halffabricaat Deltaplan Fryske Tsjerken aangeboden aan Gedeputeerde Staten. In het plan staan een groot aantal maatregelen, aanbevelingen en acties gericht op behoud en ontwikkeling van Friese kerkgebouwen.  Bevorderen van draagvlak en samenwerking zijn centrale thema’s. Gedeputeerde Staten zullen hierna een standpunt innemen en het vervolgproces om te komen tot een definitief Deltaplan vaststellen. Ook wordt het halffabricaat aangeboden aan Provinciale Staten.