Modernisering Monumentenzorg

Minister Plasterk riep in 2007 de modernisering van de monumentenzorg uit tot een van de prioriteiten van zijn ruimtelijk cultuurbeleid. In zijn visie zou een gemoderniseerd monumentenstelsel de cultuurhistorie meer moeten betrekken bij de ruimtelijke ordening (gebiedsgerichte monumentenzorg) en meer handvatten moeten bieden voor herbestemmingsopgaven (ontwikkelingsgericht).  In 2009 heeft de minister de Tweede Kamer een beleidsbrief gestuurd met zijn definitieve voorstel voor een nieuw monumentenstelsel.

Het nieuwe stelsel berust op drie pijlers: de cultuurhistorische belangen meewegen in de ruimtelijke ordening, krachtiger en eenvoudiger regelgeving en bevorderen van herbestemming. Hiertoe worden een aantal wetten en regels gewijzigd. Op 31 mei 2011 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel modernisering monumentenzorg, waarbij de Monumentenwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wijzigen.

Per 1 januari 2012 verandert dan het volgende:
• De grens van vijftig jaar voor het aanwijzen van monumenten komt te vervallen.
• De mogelijkheid voor belanghebbenden om aanwijzingsverzoeken tot rijksmonument te doen, vervalt.
• De wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) treedt in werking, dat bepaalt dat bij het maken van bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden met de cultuurhistorie.
• De algemene maatregel van bestuur die het vergunningvrij wijzigen van rijksmonumenten, de procedure voor het wijzigen van rijksmonumenten vereenvoudigt en het vergunningvrij bouwen in beschermde gezichten regelt, treedt in werking.

Per 1 oktober 2011 komt er een subsidieregeling voor het bevorderen van herbestemming. Deze regeling geeft recht op subsidie voor het wind- en waterdicht houden van monumenten en voor haalbaarheidsstudies naar herbestemming.

U kunt het volledige dossier Modernisering Monumentenzorg bekijken via de link hiernaast.