Oude Paden - Nieuwe Wegen

Het project Oude Paden – Nieuwe Wegen is in mei 2006 van start gegaan en afgerond in 2009. Het was een samenwerkingsverband tussen Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Landschapsbeheer Friesland, Doarpswurk, Plattelânsprojekten en provincie Fryslân, het Keuning Instituut en het Lectoraat Plattelandsvernieuwing van hogeschool Van Hall Larenstein. De samenwerking tussen zoveel organisaties in Fryslân is op zich al uniek. Het project is o.a. mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de provincie Fryslân en Projectbureau Belvedere.

Veel van de paden en wegen in Fryslân zijn in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt, maar de herinnering eraan leeft nog. Veel ouderen kennen nog de verhalen over het ontstaan, het gebruik en de gebruikers van deze paden. Het project Oude paden – Nieuwe wegen wil juist deze kennis boven tafel krijgen en vastleggen. Als dit nu niet gebeurt, gaat er kennis van onschatbare waarde verloren. De vele paden (jaag- en kerkpaden bijvoorbeeld) vertellen immers de ontstaansgeschiedenis van ons landschap.

De oude paden en wegen vormden een net werk van verbindingslijnen die als bloedvaten door de ruimte en de tijd lopen. Na decennia van grootschalige ruilverkavelingen en stads- en dorpsuitbreidingen, is het besef gegroeid dat met die vooruitgang ook iets waardevols verloren is gegaan. Het Friese landschap is een deel van zijn leesbaarheid en toegankelijkheid kwijt. Mensen missen die zichtbare geschiedenis die ze een gevoel van verbondenheid en betrokkenheid bij hun leefomgeving geeft. 

Het doel van het project is dan ook om de leesbaarheid en de toegankelijkheid van het Friese landschap te vergroten, door alle (verdwenen) paden in het landschap te inventariseren en vervolgens die paden een plaats te geven in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, in de toeristisch-recreatieve ontsluiting van het landschap en een opzet te geven voor het herstel, beheer en onderhoud van die paden of routes.

Voor de padenkaart kunt u terecht op de website van de provincie Fryslân, daar vindt u de Cultuurhistorische Kaart.