Archeologie

Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân heeft de taak gemeenten te ondersteunen en te faciliteren op het terrein van de monumentenzorg. De archeologische monumentenzorg maakt sinds januari 2011 deel uit van de ondersteuning door het Steunpunt. Verreweg de meeste gemeenten in Fryslân beschikken nog niet over voldoende expertise op het gebied van de archeologische monumentenzorg. Bij het Steunpunt is deze expertise sinds 1 januari 2011 aanwezig. De archeoloog van het steunpunt treedt hoofdzakelijk op als beleidsadviseur van de gemeenten.

Archeologische ondersteuning (onbetaald)

Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân verstrekt de Friese gemeenten kosteloos informatie over archeologische monumentenzorg, wet- en regelgeving op het gebied van de archeologie, onderzoeksverplichtingen, onderzoeksprocessen en het gemeentelijk archeologiebeleid.
Burgers en instanties kunnen voor dergelijke vragen eveneens bij de archeoloog van het steunpunt terecht.

Archeologische ondersteuning (betaald)

Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân kan gemeenten ondersteunen door het opstellen van producten en het leveren van diensten tegen betaling. De ondersteuning betreft het gemeentelijke archeologiebeleid, archeologie in ruimtelijke plannen en advisering over het archeologische onderzoektraject :
- adviseren van medewerkers van de gemeente die zich bezig houden met monumentenzorg/ archeologie, ruimtelijke plannen, inrichtingsplannen en andere projecten waarbij bodemingrepen plaatsvinden;
- bijdragen (archeologische paragraaf voor de Toelichting) leveren voor nieuwe bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, structuurvisies en inrichtingsplannen;
- adviseren over en beoordelen van aanvragen van omgevingsvergunningen;
- vervaardigen van adviserend bureauonderzoeken ten behoeve van een plangebied waar ruimtelijke ingrepen of andere bodemingrepen gaan plaatsvinden;
- het nader invullen of uitwerken van hoofdstukken/paragrafen van de Nota Archeologie (vervaardigd in opdracht van de Werkgroep Archeologie Fryslân). Zoals de nu nog ontbrekende paragrafen over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis; de Nota aanpassingen op het “standaard” gemeentelijke beleid zoals in de nota beschreven;
- adviseren over uit te voeren archeologisch onderzoek;
- de inhoudelijke aansturing van archeologisch onderzoek namens de gemeente;
- opstellen van programma’s van eisen voor inventariserend veldonderzoek (proefsleuven), opgravingen en archeologische begeleidingen;
- toetsen van Programma’s van Eisen vervaardigd door marktpartijen;
- aanvragen en beoordelen van onderzoeksoffertes bij archeologische bedrijven;
- beoordelen van archeologische onderzoeksrapportages.

Het steunpunt voert zelf geen archeologische bodemonderzoeken uit en doet ook geen opgravingen of archeologische begeleidingen. Hiervoor moeten marktpartijen ingeschakeld worden.

Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân biedt deze vormen van dienstverlening aan als incidentele dienstverlening op uurbasis. De kosten voor archeologiebeleid kan de gemeente in principe bekostigen uit de bestuurslastenvergoeding voor archeologie die de gemeente via het Gemeentefonds ontvangt. Dit wordt nader uitgelegd op deze website bij het onderwerp: Informatie over/ Archeologie/ Financiering.

Archeologische ondersteuning (betaald) voor particulieren, ondernemingen en instanties is mogelijk mits met instemming van de gemeente waarbinnen het planvoornemen zich afspeelt. Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân kan initiatiefnemers hierover informeren.