Archeologisch waardevolle gebieden

Grondwerkzaamheden in een gebied met een archeologische (verwachtings-)waarde

Wie grondwerkzaamheden uit wil voeren moet eerst nagaan bij de gemeente of er geen archeologische waarden geschaad zullen worden.
De gemeente dient in haar bestemmingsplannen en erfgoedverordening regels op te nemen over de omgang met archeologische (verwachtings-)waarden in het geval van bodemverstorende werkzaamheden. Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart – de gemeentelijk Friese Archeologische Monumentenkaart Extra of een gemeentelijke archeologische waardenkaart – staan de terreinen en gebieden aangegeven waar in het geval van bodemingrepen nader onderzoek nodig is.