Gemeentelijke monumenten

Bij gemeentelijke monumenten gaat het om monumentale gebouwen die voor de gemeente belangrijk zijn. De panden op de gemeentelijke lijsten worden beschermd op basis van een gemeentelijke monumentenverordening. In Fryslân hebben diverse gemeenten al een gemeentelijke lijst en in meerdere gemeenten wordt gewerkt aan het opstellen van zo'n lijst. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar uw gemeente.

Vergunning

Als een pand op de gemeentelijke monumentenlijst staat, betekent dit niet dat er niets meer aan mag veranderen. Gebruiksmogelijkheden en economisch belang worden ook bij de beoordelen van de plannen betrokken. Bij verandering van een gemeentelijk monument heeft u, afhankelijk van de ingreep, soms een omgevingsvergunning nodig. De gemeente kan u hierover informeren. Bij de behandeling van een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ook het onderwerp ‘wijziging van een monument’ behandeld. Uw gemeente vraagt hierover een oordeel aan haar monumentencommissie.

Financiering

Herbestemming

Het rijk heeft een subsidieregeling voor herbestemming die jaarlijks aan het eind van het jaar wordt opengesteld. Deze is in bepaalde gevallen ook beschikbaar voor niet-rijksmonumenten. 
De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten. Hiervoor zet de regeling in op twee sporen.
De rijksoverheid kan bijdragen in de kosten:
- om de haalbaarheid van een herbestemming te onderzoeken;
- om het monument in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

Zie voor de uitgangspunten van deze regeling het onderwerp Informatie over / Financiering.

Het Steunpunt Monumentenzorg kan u ook ondersteunen bij het voorbereiden van een herbestemmingsplan.

Provinciale Subsidieregeling Monumenten

Friese monumenten of andere karakteristieke bouwwerken krijgen steun voor een restauratie of nieuwe bestemming. Daarvoor is dit jaar 2,2 miljoen euro subsidie beschikbaar. Speciale aandacht krijgen boerderijen die nog in agrarisch gebruik zijn. 

Geïnteresseerden kunnen van 18 tot en met 25 september 2017 een subsidieaanvraag indienen.

Let op:

- Eventueel verplichte vergunningen (zoals de omgevingsvergunning) moeten al wel verleend zijn. 

- De subsidie is niet bedoeld voor panden die oorspronkelijk zijn gebouwd als woning. Hiervoor kunnen aanvragers wel laagrentende leningen aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.

Uit onderzoek blijkt dat van de rijksmonumenten, binnen de categorie boerderijen in agrarisch gebruik, de grootste restauratieopgave ligt. Nieuw in de regeling is daarom dat er een budget voor deze categorie is gereserveerd. Daarnaast zijn er budgetten voor plannen die zowel in 2015 als 2016 na loting zijn afgewezen. Maar ook voor het onderhoud aan molens en het maken van een restauratieplan.

Een subsidie voor restauratie zonder herbestemming is alleen beschikbaar voor rijks- en gemeentelijke monumenten. Het kan ook gaan om groene monumenten zoals landgoederen. Bij een restauratieplan zonder herbestemming moet er voor het monument sprake zijn van urgentie. Dat wil zeggen dat uit een inspectierapport moet blijken dat het in matige of slechte staat verkeert.

Subsidie voor restauratie mét herbestemming is naast rijks- en gemeentelijke monumenten ook beschikbaar voor karakteristieke bouwwerken. Voor de restauratie en herbestemming van gemeentelijke monumenten en karakteristieke bouwwerken kunnen aanvragers ook een laagrentende lening aanvragen bij het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân.

Meer informatie staat op de website van de provincie Fryslân.

Gemeente

Een aantal gemeenten verleent subsidies of laagrentende leningen aan eigenaren van gemeentelijke monumenten.

Neem voor meer informatie over gemeentelijke monumenten contact op met de afdeling Monumentenzorg van uw gemeente.