Niet-rijksmonumenten

Subsidie

Herbestemming

De rijkssubsidieregeling Stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten. Hiervoor zet de regeling in op twee sporen.
De rijksoverheid kan bijdragen in de kosten:
- om de haalbaarheid van een herbestemming te onderzoeken;
- om het monument in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

Belangrijke uitgangspunten van deze regeling die voor beide regimes gelden, zijn de volgende:
- de regeling geldt niet alleen voor monumenten die door het rijk, een provincie of een gemeente worden beschermd maar ook voor niet beschermde monumenten; bij de laatste categorie moet het dan wel gaan om monumenten die naar het oordeel van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente van monumentale waarde zijn.
- monumenten die eigendom zijn van de rijksoverheid, zijn uitgesloten van subsidiëring, evenals woonhuizen; voor de laatste categorie monumenten zijn andere financieringsmogelijkheden voorhanden.

De hoogte en criteria voor de verdeling van de subsidie worden per jaar vastgesteld. U kunt subsidie jaarlijks aanvragen in de periode van 1 oktober t/m 30 november. De aanvraagformulieren zijn te vinden op monumenten.nl

Het Kenniscentrum Herbestemming Noord kan u ook ondersteunen in de aanvraag van deze subsidie en het voorbereiden van een herbestemmingsplan.

Provinciale Subsidieregeling Monumenten

Friese monumenten en karakteristieke bouwwerken kunnen met hulp van de provincie Fryslân gerestaureerd en herbestemd worden. Naast een impuls voor het Friese karakteristieke erfgoed levert dit ook werkgelegenheid op en leerlingplekken voor het restauratieambacht. Jaarlijks wordt de subsidie bekendgemaakt voor de zomer en opengesteld in september. Aanvragen kunnen tussen 18 en 25 september 2017 ingediend worden. De subsidie is onder andere beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten en karakteristieke bouwwerken en dit jaar ook voor boerderijen in agrarisch gebruik. Voor restauratie zonder herbestemming moet sprake zijn van een technische urgentie. De subsidie is niet bedoeld voor panden die oorspronkelijk zijn gebouwd als woning. Voor rijksmonumentale en karakteristieke woningen kan wel een laagrentende lening aangevraagd worden bij het Nationaal Restauratiefonds.

Meer informatie staat op de website van de provincie Fryslân.

Gemeentelijke subsidie

Sommige gemeenten hebben een eigen regeling om eigenaren van rijksmonumenten, beeldbepalende panden of gemeentelijke monumenten te ondersteunen bij het restaureren of in stand houden van hun pand. Wij raden u aan altijd contact op te nemen met uw gemeente om naar de mogelijkheden te informeren, wanneer u een restauratie overweegt.

Lening

Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân

Naast subsidiëring via de Subsidieregeling Monumentenzorg en Cultuurhistorie heeft de provincie Fryslân in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds in 2003 het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân opgericht. Hierbij kunnen eigenaren van niet-rijksmonumenten een aanvraag doen voor een laagrentende lening voor restauratie van hun pand.