Onbetaalde dienstverlening

Vindt u op de website niet wat u zoekt, dan kunt ook de helpdesk bellen. Bij vragen waar we direct een antwoord op kunnen geven is deze informatievoorziening gratis. Verder organiseren we een aantal overlegvormen, die in ons standaard (gratis) pakket zitten, als service voor bewoners en overheden:

Monumentenspreekuur

Per 1 januari 2011 is er een Monumentenspreekuur bij het Steunpunt. Daarin kan iedereen – monumenteneigenaar, monumentenorganisatie of (semi)overheid – terecht met problemen en/of vragen op het gebied van de monumentenzorg. In dat spreekuur is ook bespreking van vooroverlegplannen aangaande rijksmonumenten (die nog niet in procedure voor een vergunning zijn gebracht) mogelijk, waarbij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en/of de provincie Fryslân betrokken zijn. Als gemeente kunt u bij de voorbereiding op een definitieve aanvraag de aandachtspunten met deze overheden bespreken. Ook voor zaken als bijvoorbeeld informatie over provinciale en rijkssubsidies gekoppeld aan hiervoor genoemde plannen, kan een afspraak voor dit spreekuur worden gemaakt.

Dit spreekuur is in de plaats gekomen van het Bouwplanoverleg dat per 1 januari 2011 niet meer bestaat. Vanaf 2002 waren de Friese gemeenten gewend om hun aanvragen voor advies inzake rijksmonumenten naar het Steunpunt te sturen. Wij zorgden in het Bouwplanoverleg voor de voorbereiding voor de adviseurs (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, provincie Fryslân en de welstandscommissie en monumentenzorg Hûs en Hiem), de gecoördineerde bespreking en de termijnbewaking. Het bleek minder vaak nodig dat er meerdere partijen adviseren en het past ook niet meer in de vernieuwde adviesgang van Hûs en Hiem om bij meerdere afstemmingsoverleggen aanwezig te zijn. Gemeenten dienen alle adviesaanvragen voor rijksmonumenten rechtstreeks naar de desbetreffende adviseur(-s) te sturen; schriftelijk, dan wel digitaal (via het nieuwe ‘omgevingsloket online’).

Netwerkoverleg

Vaak spelen er zaken die voor een breder publiek het bespreken waard zijn. Niet alleen voor de adviseurs onderling, maar juist ook voor architecten en bijvoorbeeld gemeenteambtenaren monumentenzorg en ruimtelijke ontwikkeling. Hiervoor organiseren wij drie keer per jaar een Netwerkoverleg. Hierin worden actuele thema’s (zoals zonnecollectoren op monumenten of in een beschermd gezicht) en visies (zoals de Handleiding Erfgoed en Ruimte) behandeld, die een integraal overleg tussen adviespartijen, diverse overheden, aanvragers en andere betrokkenen vergen.

Dit netwerkoverleg is in de plaats gekomen van het Ruimtelijk Planoverleg dat eveneens per 1 januari 2011 niet meer bestaat. Vanaf 2002 konden ruimtelijke plannen waar de cultuurhistorie een rol speelde worden besproken, zoals nieuwbouw in beschermde gezichten en ontwerpbestemmingsplannen. Ook hier hadden genoemde adviseurs ieder een eigen een rol in het adviesproces. Echter, dit overleg blijkt niet meer maandelijks noodzakelijk en ook niet inpasbaar in de nieuwe adviesgang van Hûs en Hiem. Voor de (wettelijke) adviezen over deze plannen moeten de aanvragen dan ook rechtstreeks worden ingediend bij de betreffende instantie(-s) met een adviesrol in het ruimtelijke ordeningsproces.

Netwerkbijeenkomsten

Het Steunpunt Monumentenzorg organiseert geregeld netwerkbijeenkomsten. Deze zijn bedoeld voor alle partijen die binnen de Friese monumentenzorg werkzaam zijn. Specifieke thema’s of actuele zaken komen aan de orde. Uitwisseling, kennisoverdracht en stimulering vormen daarbij het belangrijkste doel.