Rijksmonumenten

Subsidie

Sim, subsidie voor instandhouding

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie of een goedkope lening van het rijk ontvangen voor de kosten van instandhouding van uw pand.

De subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) regelt de verdeling van de beschikbare budgetten voor instandhouding van beschermde rijksmonumenten. De strekking van de regeling is dat eigenaren van woonhuizen aanspraak kunnen maken op een lening of belastingaftrek tot de kosten over 2018 (hierna een subsidie) en dat overige eigenaren aanspraak kunnen maken op subsidie. Een woonhuis is een gebouw dat in oorsprong geheel of gedeeltelijk voor bewoning is gebouwd, of een ander gebouw dat inmiddels voor meer dan 50 procent van de oppervlakte voor bewoning in gebruik is. De totale definitie vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Subsidie wordt namens de minister door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verleend. De laagrentende lening wordt verstrekt door het Nationaal Restauratiefonds (NRF).

De Sim-subsidie wordt berekend aan de hand van een 6 jaren instandhoudingsplan (PIP) en bedraagt 60% van de totale subsidiabele kosten. De maximale subsidiabele kosten worden bepaald aan de hand van de herbouwwaarde van het monument (behalve voor molens, archeologische en groene monumenten). U kunt ieder jaar van 1 februari tot en met 31 maart instandhoudingssubsidie aanvragen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt de subsidieaanvragen. Voor de toewijzing gelden wel voorwaarden en prioriteiten. Op monumenten.nl staat hoe deze subsidie werkt, daar kunt u de subsidie ook aanvragen.

Herbestemming

De rijkssubsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten bevordert duurzaam gebruik van monumenten.
De rijksoverheid kan bijdragen in de kosten
- om de haalbaarheid van een herbestemming te onderzoeken;
- om het monument in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

Belangrijke uitgangspunten zijn:
- de regeling geldt niet alleen voor monumenten die door rijk, provincie of gemeente als beschermd monument zijn aangewezen, maar ook voor andere panden; bij de laatste categorie moet het dan wel gaan om monumenten die naar het oordeel van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente van monumentale waarde zijn.
- monumenten die eigendom zijn van de rijksoverheid, zijn uitgesloten van subsidiëring, evenals woonhuizen; voor de laatste categorie monumenten zijn andere financieringsmogelijkheden voorhanden. 

De hoogte en criteria voor de verdeling van de subsidie worden per jaar vastgesteld. U kunt subsidie jaarlijks aanvragen in de periode van 1 oktober t/m 30 november. De aanvraagformulieren zijn te vinden op monumenten.nl

Het Kenniscentrum Herbestemming Noord kan u ook ondersteunen in de aanvraag van deze subsidie en het voorbereiden van een herbestemmingsplan.

Provinciale Subsidieregeling Monumenten

Friese monumenten en karakteristieke bouwwerken kunnen met hulp van de provincie Fryslân gerestaureerd en herbestemd worden. Naast een impuls voor het Friese karakteristieke erfgoed levert dit ook werkgelegenheid op en leerlingplekken voor het restauratieambacht. Jaarlijks wordt de subsidie bekendgemaakt voor de zomer en opengesteld in september. Aanvragen kunnen tussen 18 en 25 september 2017 ingediend worden. De subsidie is onder andere beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten en karakteristieke bouwwerken en dit jaar ook voor boerderijen in agrarisch gebruik. Voor restauratie zonder herbestemming moet sprake zijn van een technische urgentie. De subsidie is niet bedoeld voor panden die oorspronkelijk zijn gebouwd als woning. Voor rijksmonumentale en karakteristieke woningen kan wel een laagrentende lening aangevraagd worden bij het Nationaal Restauratiefonds.

Meer informatie staat op de website van de provincie Fryslân.

Belastingvoordeel

Let op: Alle uitgaven voor in 2018 gemaakte onderhoudskosten voor een rijksmonument komen nog in aanmerking voor fiscale aftrek. De onderhoudskosten in 2019 niet meer.  Heeft u uw onderneming in uw rijksmonument of behoort het pand tot een werkzaamheid, dan gelden dezelfde fiscale regels als voor gewone bedrijfspanden. 

Zie voor meer informatie de website van de belastingdienst. U kunt ook een vraag stellen aan het Bureau Monumentenpanden van de belastingdienst via (033) 4505277.

Vanaf 1 januari 2019 kunen de eigenaren die recht hadden op belastingvoordeel een subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten. Meer informatie hierover vindt u op de website van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (dossier: Woonhuissubsidie).

Lening

Een laagrentende lening bij het Nationaal Restauratiefonds (revolving fund) is voor de financiering van instandhouding (restauratie en onderhoud). Eigenaren van rijksmonumenten (particulieren, maar ook stichtingen en kerkelijke organisaties) kunnen een plan indienen en op basis daarvan een laagrentende lening van 100% van de kosten kunnen krijgen.

Aanvullend financieren met de Totaal-financiering

Voor een deel van de kosten voor instandhouding van een monument kan de eigenaar een bijdrage krijgen in de vorm van een subsidie of een laagrentende lening. Maar er zijn altijd kosten die voor eigen rekening van de eigenaar komen. Dan is het goed om te weten dat het Nationaal Restauratiefonds ook die kosten kan financieren. Zo heeft u een totaal-financiering voor het gehele project.

RestauratieWijzer

Voor eigenaren van rijksmonumentale woonhuizen heeft het Nationaal Restauratiefonds een extra adviesdienst: de RestauratieWijzer. Hiermee wordt u op procedureel en financieel gebied snel wegwijs gemaakt in monumentenland. Dit door ondermeer een persoonlijke begeleiding voorafgaand en tijdens uw restauratieproces. De regie blijft nadrukkelijk in uw handen. Het is uw restauratie, uw geld en uw persoonlijk project. Maar zo hebt u een betrouwbare partner die over uw schouder meekijkt. Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Restauratiefonds.

Kerken Nevenfunctie-Lening

Het Nationaal Restauratiefonds stimuleert multifunctioneel gebruik van kerkgebouwen. Voor aanpassing van rijksmonumentale kerkgebouwen kan een laagrentende lening worden afgesloten. Met deze Kerken Nevenfunctie-Lening kunnen werkzaamheden gefinancierd worden die nodig zijn om faciliteiten aan te brengen in de kerk, zoals sanitaire voorzieningen, verwarming of een pantry. Op deze manier kan de kerk naast de eredienst ook gebruikt worden voor concerten, tentoonstellingen, vergaderingen, enz. Het Nationaal Restauratiefonds wil met de Kerken Nevenfunctie-Lening niet alleen kerken ondersteunen, maar ook laten zien dat blijvend gebruik goed is voor monumenten. 

De opzet is dat de rente en aflossing terugkeert in het fonds. Op die manier kunnen er in de toekomst opnieuw leningen verstrekt worden die bijdragen aan het behoud van monumentale kerken. Of een kerk in aanmerking komt voor de Kerken Nevenfunctie-lening is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Kijk voor deze voorwaarden en meer informatie over de regeling op de website van het Nationaal Restauratiefonds.