Nieuws

De Schoolkrant, leerzame herbestemmingen

Kenniscentrum Herbestemming Noord heeft vandaag de ‘De Schoolkrant’ uitgebracht.

Een krant vol met mooie verhalen van en over mensen die erin zijn geslaagd een schoolgebouw te herstemmen tot woon en/of werkpand. Klik hier voor de link naar de krant.

Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn vakgebied - of persoonlijk - interesse heeft in RO, vastgoed, cultuur, erfgoed en leefbaarheid.

De Schoolkrant is in de plaats gekomen van de jaarlijkse bustour van het Kenniscentrum Herbestemming Noord die ook langs deze locaties zou zijn gegaan. In verband met het corona-virus kon de bustour niet doorgaan. We hebben het idee om de tour alsnog te organiseren. Hierover volgt uiteraard bericht.

Actief met Erfgoed en Omgevingswet

Het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed en de RCE zetten een informatiepakket online over Erfgoed en Omgevingswet.

Door de corona-maatregelen is de geplande provinciale bijeenkomst in 2020 over de Omgevingswet niet doorgegaan. Omdat ook nog niet zeker is of dit in het najaar mogelijk is, wordt dit verschoven naar 2021.

Inmiddels is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2022. Is dit reden om nu achterover te leunen bij de voorbereidingen op de komende Omgevingswet? Zeker niet! Het biedt tijd om de noodzakelijke acties juist goed voor te bereiden, zodat we klaar zijn om op te kunnen werken onder de Omgevingswet.

De volgende stukken hebben wij nu online beschikbaar op deze website bij ‘Links & Downloads’ onder kopje Omgevingswet (alle titels starten met “2020”).

 • Terugkoppeling uitwerking routekaart ‘van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan’ (2019)
 • Leeslijst voor Cultureel erfgoed onder de Omgevingswet
 • De presentatie die op de bijeenkomsten zou worden gehouden
 • Minimale acties cultureel erfgoed onder de Omgevingswet voor gemeenten

Als er vragen over zijn, kunt u gerust contact opnemen met het Steunpunt via (058) 2666617.

Het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed zal samen met de RCE in september een aantal regionale webinars organiseren met extra informatie over instelling van een gemeentelijke adviescommissie, de omgeving van het monument, archeologie, participatie en zorgplicht.

Subsidieregeling monumenten 2020 Provincie Fryslân bekendgemaakt

De provincie Fryslân stelt in 2020 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor: restauratie van rijksmonumenten, herbestemming van rijksmonumenten, onderhoud van rijksmonumentale molens, restauratie en herbestemming gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden en plankosten. Dit is geregeld in de Subsidieregeling Monumenten Fryslân.

De regeling wordt opengesteld voor aanvragen van 14 tot en met 18 september 2020. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Anders dan in voorgaande jaren is er voor plankosten een ruimere indieningsmogelijkheid te weten van 14 september tot en met 30 oktober 2020. Voor woonhuizen is geen subsidie aan te vragen. 

Uiterlijk 14 augustus 2020 worden de aanvraagformulieren online gezet op de website van de provincie. De volledige regeling, de subsidieplafonds en nadere toelichting is ook nu al beschikbaar op de website van de provincie Fryslân.

Provinciale bijeenkomst over Omgevingswet en erfgoed gaat niet door

Er stond een provinciale bijeenkomst in de planning over de omgang met erfgoed onder de Omgevingswet. Deze zou door het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) georganiseerd worden en in het teken staan van: ‘Omgevingswet en cultureel erfgoed – wat heeft prioriteit in 2020?’ Welke zaken moeten de gemeenten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet regelen om na de inwerkingtreding van de wet goed te kunnen werken? 

Helaas heeft de crisis als gevolg van het coronavirus roet in het eten gestrooid! Tot 1 september a.s. zijn geen georganiseerde bijeenkomsten toegestaan. Hoe bijeenkomsten na 1 september georganiseerd kunnen of moeten worden is op dit moment nog onduidelijk. Reden waarom besloten is de bijeenkomsten in alle provincies uit te stellen, en wel tot begin 2021.

Wel komt in de eerste helft van juni een informatiemailing en nieuws op de websites van alle steunpunten. Dit betreft informatie over de minimale actiepunten voor 2020, een overzicht van informatiebronnen, een prioriteitenlijst voor de werkzaamheden met betrekking tot erfgoed, informatie over het instellen van een gemeentelijke adviescommissie, de omgeving van het monument, archeologie, participatie, zorgplicht en actualiteiten.

Op dit moment wordt door de RCE onderzocht of de informatie ook via een Webinar kan worden verstrekt, maar dit is nog niet zeker.

We laten het weten als er nieuws is en uiteraard kunnen intussen en ook na de informatieronde in juni vragen gesteld worden via ons Steunpunt.

Schoolkrant over herbestemde scholen in de maak

U bent de laatste jaren van ons gewend om rond deze tijd een ‘save-the-date’ te krijgen over de busexcursie langs herbestemd erfgoed. Zoals nieuwe invullingen van kerken (2017), industrieel erfgoed (2018) en op kroegentocht langs historische dorpscafés (2019).

Dit jaar hebben we als Kenniscentrum Herbestemming Noord een ‘schoolreisje’ langs herbestemde scholen in Zuidwest Drenthe en Zuidoost Fryslân in gedachten.

Daar dit gezien de huidige situatie rondom het corona-virus onzeker is, geven we op 18 juni een ‘schoolkrant’ uit met allerlei wetenswaardigheden over scholen in deze regio die een nieuwe functie hebben gekregen en hoe het de eigenaren is gelukt om hun ideeën te realiseren.

En wie weet, kunnen we later dit jaar de schoolkrant toch nog gebruiken als routeboekje.

 

Beleid Steunpunt Monumentenzorg Fryslân i.v.m. het coronavirus

Hoe werkt het Steunpunt in deze tijd?

Wij zijn zoveel mogelijk bereikbaar. Voor vragen over monumentenzorg en erfgoed, zijn we op werkdagen te bellen op algemeen telefoonnummer 058-2666617 en te bereiken via e-mail info@monumentenzorg.frl

 

Wat gebeurt er met geplande activiteiten t/m april 2020?

Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân volgt bij het organiseren van activiteiten de algemene richtlijnen van het RIVM ten aanzien van het coronavirus, de door het rijk opgelegde maatregelen en de gedragslijn van onze opdrachtgevers.

Onze eigen evenementen en grotere vergaderingen annuleren wij daarom in elk geval tot en met 6 april. We communiceren dit tijdig met alle deelnemers. Voor kleinere overlegvormen en afspraken met derden, gaan wij uit van ieders verantwoordelijkheid. Als deelnemers aangeven dit overleg niet te willen houden, dan gaat het overleg niet door. 

 

Wat doen andere Friese erfgoedorganisaties?

Voor meldingen van alle Friese erfgoedorganisaties in verband met de corona-maatregelen, verwijzen wij graag door naar de Platformpagina Monumintehûs Fryslân Hier vind je alle links naar organisaties voor de laatste stand van zaken van geplande evenementen.

 

Meer informatie

Algemene informatie over het coronavirus en welke persoonlijke maatregelen je kunt treffen, is te vinden op de website van het RIVM

Boerderijenfonds: nieuwe kansen voor goede ideeën

In het Platform Agrarisch Erfgoed bij de RCE is het Boerderijenfonds aangekondigd en toegelicht. Het is een kersvers stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van agrarisch erfgoed. 

Het Boerderijenfonds kan eigenaren ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage. Voorwaarde is dat projecten nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland en van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving. Naast deze ondersteuning van eigenaren richt het fonds zich ook op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed.

Het Nationaal Restauratiefonds is hierbij verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van aanvragen en werkt samen met het Boerderijenfonds op het gebied van communicatie en kennisdeling. Het Boerderijenfonds zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 operationeel zijn.

Meer informatie en contactgegevens staan op de website van Agrarisch Erfgoed Nederland.

Aanvraag kerkenvisies meicirculaire 2020 vóór 15 februari

Gemeenten kunnen het hele jaar door een decentralisatie-uitkering kerkenvisies aanvragen.

De aanvragen verlopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na beoordeling vindt uitkering twee keer per jaar plaats via het Gemeentefonds, in mei en september. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal kerkgebouwen binnen de gemeentegrenzen. Daarbij geldt de volgende verdeling: € 25.000,- voor 1 t/m 19 kerkgebouwen € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerkgebouwen € 75.000,- voor 40 of meer kerkgebouwen. Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag indienen.

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld, ondertekend door de gemandateerde bestuurder en gescand opgestuurd worden naar kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl. Eventuele vragen die u hebt, kunt u ook aan dit emailadres sturen.

Aanvragen die ingediend worden voor 15 februari ontvangen begin mei bericht van het ministerie van OCW of hun aanvraag is gehonoreerd. Gemeenten die tussen 16 februari en 15 juni een aanvraag indienen ontvangen medio augustus bericht van het ministerie van OCW over honorering van de aanvraag.

Monumentenspreekuur vergaderschema 2020

Goed vooroverleg is bij wijzigingen van rijksmonumenten van groot belang om in een later traject tijd te besparen en teleurstellingen te voorkomen. De adviseurs, de medewerkers van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Hûs en Hiem en in sommige gevallen ook provincie Fryslân, kijken in het Monumentenspreekuur naar eventuele knelpunten van een plan voor behoud van de monumentale waarden. Zo kan de aanvrager verder met het plan of bij positieve uitkomst het meteen definitief indienen. Het Steunpunt maakt een verslag de hoofdpunten van de bespreking.

Wij organiseren het spreekuur elke maand, op dinsdag. Een plan moet altijd worden gemeld bij de gemeente. De medewerker van de gemeente kan een bespreking inplannen in ons Monumentenspreekuur. Hierin gaan gemeente, aanvrager (en/of architect) om tafel met de wettelijke adviseurs voor de monumentenzorg.

Het jaarschema is te downloaden op onze site onder Links & Downloads. 


Natuurbeschermingswet en monumenten

De provincie Fryslân denkt mee met monumenteneigenaren en erfgoedorganisaties over de gevolgen van de Natuurbeschermingswet. Er moet namelijk een scan worden gedaan en ontheffing worden gevraagd bij mogelijke verstoring van de natuur bij werkzaamheden aan historische gebouwen. Deze gang van zaken kan leiden tot ernstige vertraging bij een noodzakelijke restauratie of bij een herbestemmingsproces dat juist van belang is voor behoud van het gebouw. De Natuurbeschermingswet is er om te voorkomen dat (vaak onbewust) dieren worden verstoord of verjaagd bij bouwwerkzaamheden.

De volgende maatregelen zijn genomen: 

Er worden geen leges meer geheven voor ontheffingaanvragen (Wet natuurbescherming) van particuliere monumenteneigenaren of ideële stichtingen (bv. Stichting Alde Fryske Tsjerken, Fryske Mole Stichting, etc). Dit scheelt een aanvrager 1000 euro.

Er is een ‘Brochure’ opgesteld om monumenteneigenaren bewust te maken van de Wet natuurbescherming. Deze wordt als bijlage bij de SUMO regeling verspreid, en is ook bruikbaar als informatie aan het gemeenteloket. Download deze Brochure op deze website via tab ‘Links en Downloads’ onderaan bij kopje Vergunningen.

Er heeft in de zomer een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de drie noordelijke provincies, het Netwerk Groene Bureaus1 en een aantal ecologische adviesbureaus. Alle aanwezige bevestigden dat dit probleem ook bij hen speelt. Op 7 oktober vindt de tweede bijeenkomst plaats. Hier zullen een aantal concrete oplossingen besproken worden om de onderzoekslast voor aanvragers (en daarmee de vertraging die dit oplevert) te verminderen.

Bijeenkomst erfgoed in het Omgevingsplan

Op dinsdag 10 september heeft de bijeenkomst “Van Omgevingsvisie op weg naar Omgevingsplan” plaatsgevonden. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed, Steunpunt Erfgoed Drenthe en Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. De bijeenkomst maakt onderdeel uit van een landelijke serie bijeenkomsten over de Omgevingswet die de RCE samen met de steunpunten cultureel erfgoed heeft opgezet.

Vorig jaar vond de eerste ronde bijeenkomsten plaats, deze richtten zich op de Omgevingsvisie. De tweede ronde, waarvan de bijeenkomst op 10 september de laatste was, richtte zich op het Omgevingsplan en de vraag hoe (cultureel) erfgoed in deze goed te borgen is.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst. Mede door de samenstelling van de groep met ambtenaren en overige geïnteresseerden uit alle drie de noordelijke provincie ontstond een goede en inspirerende sfeer. Het verslag van de bijeenkomst kunt u hier downloaden. In het verslag staan ook een aantal interessante websites en publicaties vermeld die u kunnen helpen in het traject van een Omgevingsvisie op weg naar een Omgevingsplan.

Expertmeeting ‘kerkenvisies’ 14 november

Overweegt u als gemeente om zelf ook zo’n visie op te stellen of bent u er al aan begonnen? Houd dan donderdagmiddag 14 november vrij in uw agenda voor de Expertmeeting Kerkenvisies in de St. Aegtenkapel te Amersfoort.

Naast een terug- en vooruitblik op 1 jaar het Programma Toekomst Religieus Erfgoed & kerkenvisies, ligt de nadruk van de middag op verdieping van een aantal thema’s rondom kerkenvisies, die ons allen bezig houden (inventarisatie, vorm kerkenvisie, waardering e.d.). Een goed moment om kennis te halen en te brengen en om een beeld te krijgen wat er allemaal gebeurt bij de gemeenten rondom kerkenvisies.

Uitnodiging en aanmelden: Een officiële uitnodiging met een nadere toelichting op het programma volgt later dit jaar. Wilt u zeker zijn dat u deze uitnodiging ontvangt? Stuur dan alvast uw contactgegevens naar kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl

De Expertmeeting Kerkenvisies wordt georganiseerd door de samenwerkende partners in het Programma Toekomst Religieus Erfgoed

 


Nieuwe archeologe steunpunt

We hebben nieuws: Josje van Leeuwen is onze nieuwe archeologe. Vanaf 2011 was Aukje Mennens de archeologe bij ons Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Zij gaf invulling aan onze archeologische helpdesk en adviseerde de Friese gemeenten op het gebied van de archeologie. Zij geniet nu van een welverdiend pensioen.

Wij hebben in haar opvolging voorzien; onze nieuwe archeologe heet Josje van Leeuwen. Voor al uw vragen op het gebied van de archeologie kunt u bij haar terecht.

Aan de werkzaamheden aangaande onze archeologische helpdesk zijn voor u geen kosten verbonden. Als het om uitbesteding van wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de archeologie gaat,

dan blijven wij u ook ondersteunen en diensten leveren. Daarbij is sprake van betaalde dienstverlening. Hieronder vallen taken als het gemeentelijk toezicht op bodemingrepen waarvoor vergunning moet worden verleend en controle van de naleving van voorwaarden, bureauonderzoeken ten behoeve van bouwplannen en het beoordelen van archeologische onderzoeken en het toetsen van Programma’s van Eisen, rapportages en archeologische adviezen.

Josje van Leeuwen is te bereiken op 06-19148756 of via jvanleeuwen@monumentenzorg.frl

10 september 2019 Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan

Hoe ga ik om met de omgeving van monumenten? Wat moet ik in 2021 geregeld hebben voor cultureel erfgoed? Hoe doen andere gemeenten dat eigenlijk?

Op dinsdagmiddag 10 september vanaf 13.00 uur organiseren de 3 noordelijke Steunpunten samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de bijeenkomst “Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan”.

Doel van de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst bespreken we wat te doen met cultureel erfgoed in het proces van omgevingsvisie naar omgevingsplan. Dit doen we aan de hand van actuele voorbeelden, uitleg over de omgeving van het monument en door samen een routekaart te maken. Het begin (Omgevingsvisie) en einddoel (Omgevingsplan) is voor iedereen gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. De routekaart helpt om dat proces in beeld te brengen.

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers cultuurhistorie/erfgoed/monumenten, archeologie en ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en rijk in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen.

Locatie Noordelijk Archeologisch Depot, Nieuweweg 76, 9364 PE te Nuis.

Kosten Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Aanmelding U kunt zich alvast aanmelden via info@monumentenzorg.frl  Voor meer informatie, bel (058) 2662519 of mail: dbloemhof@monumentenzorg.frl

Zoveel waarden, zoveel smaken - Excursie Historische dorpscafés 13 juni

Kafé Bergsma in Easterein, geen betere start dan in dit authentieke dorpscafé. En wat te denken van een borreltje in Café Baard in Baard als afsluiting? Daartussen een ‘kroegentocht’ door Fryslân voor een bus vol monumentenzorgers, Heemschutleden en andere erfgoedliefhebbers. 

De bustour, georganiseerd door Kenniscentrum Herbestemming Noord samen met provinciale commissie Friesland van Erfgoedvereniging Heemschut en met Doarpswurk, ging over erfgoed, herbestemming en leefbaarheid in dorpen. Onderweg klonken verschillende verhalen van verschillende waarden van de cafés. Uitbaters met goedlopende cafés, maar ook moeilijke beslissingen en uitdagingen voor het café en het dorp.

Een voorbeeld van durvers en doeners is Wergea, waar het café gekocht is door een groep van 11 dorpsgenoten die het pand en de caféfunctie willen behouden voor het dorp. Zij voegen zelfs nog een extra functie toe om jongeren de mogelijkheid te geven in het dorp te blijven wonen. Een aantal keren hoorde de groep dat uitbreiding met de eetcafé-functie in een groeiende vraag voorziet. Ook nieuwe initiatieven zoals arrangementen voor toeristen, groepen, feesten) en eigen bier of andere kenmerkende producten houden de cafés in trek. De kroeg heeft in een aantal dorpen ook de dorpshuisfunctie. 

Elke waard lost het vraagstuk van bestaansrecht en rol in het dorp op zijn eigen manier op. De meeste cafés blijven volgens de eigenaren, uitbaters en de deelnemers aan deze kroegentocht onmisbare ontmoetingsplaatsen en dragers van identiteit voor de dorpen. Zie voor meer informatie en vrijkomende cafés de website van Kenniscentrum Herbestemming Noord.

Religieus Erfgoed verslag bijeenkomst voor het noorden in Nuis

In het voorjaar van 2019 werden in verschillende provincies voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over de mogelijkheid om een integrale lokale kerkenvisie op te stellen. Dat de toekomst van kerken mensen na aan het hart ligt, is terug te zien in deze geanimeerde bijeenkomsten.

Lees hier een impressie van de bijeenkomst voor het noorden, gehouden in het Archeologisch Depot in Nuis en meer informatie en handige links naar informatie over kerkenvisies en herbestemming van kerkgebouwen.

 

Subsidieregeling Monumenten Fryslân 2019 bekend

Provinciale Staten hebben op 28 mei de Subsidieregeling voor monumenten 2019 vastgesteld. Voornamelijk rijksmonumenten (niet-woonhuizen) kunnen gebruikmaken van ondersteuning voor restauratie (al dan niet in combinatie met herbestemming). Onderhoud van rijksmonumnetale molens is een aparte categorie in de regeling.

Ook voor het opstellen van een restauratieplan (al dan niet in combinatie met herbestemming) is subsidie beschikbaar. Deze planvvormings-subsidie is ook mogelijk voor gemeentelijke monumenten of karakteristieke bouwwerken. 

Meer informatie volgt in de eerste week van juni op de website van de provincie Fryslân.

 

Busexcursie Dorpscafés volgeboekt!

Voor de bustour langs Historische Dorpscafés op 13 juni hebben zich al zoveel gegadigden gemeld, dat de bus vol is.

Kenniscentrum Herbestemming Noord organiseert deze informatieve excursie samen met de provinciale commissie Friesland van Heemschut en met Doarpswurk. We gaan goedlopende cafés verkennen en komen onderweg ook de uitdagingen tegen die er tegenwoordig zijn voor de uitbater van het café en het dorp.

Op de website van Herbestemming Noord is meer informatie over historische dorpscafés te vinden (Herberg Fryslân) klik hier.

Wilt u op de wachtlijst voor bovenstaande tour (voor het geval er deelnemers afzeggen), dan kunt u een berichtje sturen aan info@monumentenzorg.frl of bellen met Marleen Pennewaard (058) 2666617.

Excursie Historische dorpscafés 13 juni

Kenniscentrum Herbestemming Noord presenteert alweer een derde excursie met erfgoed, leefbaarheid en herbestemming als thema. Dit jaar gaan we langs de dorpscafés! Deze excursie organiseren we in samenwerking met provinciale commissie Friesland van Heemschut en met Doarpswurk.

We verkennen goedlopende cafés, maar ook bespreken we uiteraard de vele uitdagingen die er tegenwoordig zijn voor de uitbater van het café en het dorp. Zet alvast in uw agenda: donderdag 13 juni. Meer informatie over aanmelding en het programma volgt spoedig op deze website. U kunt ons hier ook altijd over benaderen.

Op de website van Herbestemming Noord is al meer informatie over historische dorpscafés te vinden (Herberg Fryslân) klik hier.

Kerkenvisies en Noordergraf 18 april

Informatiebijeenkomst op donderdag 18 april in Nuis. Samen met de RCE, Libau Groningen en Steunpunt Erfgoed Drenthe- informeren wij u over het opstellen van Kerkenvisies en over project Noordergraf.

De bijeenkomst is bedoeld voor partijen die aan de slag willen met een kerkenvisie en voor wie te maken heeft met begraafplaatsen en kerkhoven: vertegenwoordigers van gemeenten, bestuurders van kerkgenootschappen en parochies, erfgoedorganisaties in Noord-Nederland.


- Ochtend over behoud van religieus erfgoed: Wat houdt een kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen?

- Tijdens de middagsessie: een verdiepingsslag met betrekking tot behoud, beheer en het ontwikkelen van een cultuurhistorisch-beleidsmatige strategie voor kerkhoven en begraafplaatsen.

 

Het programma is te downloaden onder de tab Links en Downloads ‘Kerkenvisies Noordergraf 18 april’.

Aanmelding is gesloten. Vragen? Mail ons! info@monumentenzorg.frl

Kerkenvisies: Rijksbudget beschikbaar

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. De middelen worden vanaf 2019 beschikbaar gesteld aan gemeenten die van plan zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. 

Met een integrale kerkenvisie wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategisch visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. 

In Fryslân zijn de gemeenten Súdwest-Fryslân en Ooststellingwerf van start gegaan met het opstellen van een Kerkenvisie als pilotgemeenten. Deze visies worden naar verwachting begin 2020 opgeleverd.

Budget aanvragen

Gemeenten, opgelet: Het is mogelijk om financiële steun aan te vragen bij het opstellen van een kerkenvisie. Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag indienen. Het maximale bedrag waarvoor een gemeente kan aanvragen wordt bepaald door het feitelijk aantal kerkgebouwen binnen de gemeentegrenzen. Daarbij geldt de volgende verdeling: € 25.000,- voor 1 tot 19 kerkgebouwen, € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerkgebouwen en € 75.000,- voor 40 of meer kerkgebouwen.

Aanvraagformulier en meer uitleg

Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (klik hier). Hier staat ook een checklist en een uitgebreide toelichting bij het aanvraagformulier.

Het is mogelijk door het hele jaar heen budget aan te vragen. Op aanvragen die gedaan worden vóór 15 februari wordt begin mei besloten en uitgekeerd via het Gemeentefonds in de ‘meicirculaire’, aanvragen tussen 16 februari en 15 juni worden in de ‘septembercirculaire’ meegenomen.  


Afschaf fiscale aftrek: Nieuwe financieringsregelingen rijksmonumenteigenaren

Op dinsdag 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de fiscale aftrek voor rijksmonumenteigenaren af te schaffen. Per 1 januari 2019 is, als alternatief voor de fiscale aftrek, een nieuwe subsidieregeling van kracht. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor het laagrentend financieren van de restauratie en onderhoud van een rijksmonument.

Eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten. Het betreft bijvoorbeeld schilderwerk of het herstel van goten en regenpijpen, het dak, voegen, kozijnen of de fundering. U kunt elk jaar na afloop van de werkzaamheden subsidie aanvragen. De bijdrage bij deze regeling is 38% van het subsidiabele bedrag, dat ook wordt gebaseerd op de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten.

De subsidies gaan via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (beoordeling en toewijzing). Lees hier meer informatie over de subsidieregeling.

Laagrentende leningen kunnen worden afgesloten via het Nationaal Restauratiefonds, klik hier voor meer informatie.

 

Historische bouwwerken in Fryslân krijgen opknapbeurt

43 Friese monumenten ontvangen subsidie van de provincie voor restauraties. Een aantal krijgt een nieuwe bestemming of een onderhoudsbeurt. Het totaalbedrag aan financiële steun om de monumenten weer bij de tijd te brengen is ruim € 1,7 miljoen.

 

Gedeputeerde Johannes Kramer is blij met de initiatieven uit de mienskip. “Hjirmei wurde ferskate bouwurken wer in hiel ein hinne takomstbestindich makke, sadat wy, mar ek ús neiteam genietsje kin fan ús weardefolle monuminten-histoarje yn de provinsje”.

Een voorbeeld van een beloond plan, waarbij aanvragers een restauratie met herbestemming combineren, is de kerk in Offingawier. Deze wordt omgevormd naar cultureel en maatschappelijk dorpsgebouw. Een ander voorbeeld is een kop-hals-romp boerderij in Jannum die dienst gaat doen als bed & breakfast.

Torens en bepaalde specifieke kerkonderdelen zijn vaak kwetsbaar. Dit jaar krijgen dan ook zeven kerktorens en een uurwerk (Johanneskerk in Weidum) subsidie. Ook de restauratie van de bijzondere monumentale trap in de Kanselarij in Leeuwarden krijgt financiële steun van de provincie.

Rijksmonumentale molens zijn monumenten die doorlopend veel onderhoud vragen. Dit jaar krijgen 22 molens een aanvullend bedrag op de eerder verkregen Rijksbijdrage. Dit is 15% provinciaal geld bovenop de bijdrage vanuit Den Haag. Deze bijdrage geldt voor de onderhoudsperiode van 2019 tot 2024.

 

De volledige lijst met toegekende bedragen is te vinden op de website van de provincie Fryslân, klik hier.


Kamerdebat Erfgoed Telt

Op 11 september heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de beleidsbrief Erfgoed Telt. Op 13 september is over de ingediende moties gestemd.

De brief “Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving”, die het kabinet op 22 juni jl. aan Kamer zond, is een nadere uitwerking van het erfgoedbeleid, zoals aangekondigd in de cultuurbrief “Cultuur in een open samenleving”.

In dit beleid legt het kabinet de nadruk op instandhouding en herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed. Daarnaast gaat deze brief in op een omvorming van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten in een subsidieregeling.

Voor het verslag van het debat, klik hier.

Voor de uitslag van de stemming over de moties in het kader van Erfgoed Telt, klik hier.

Vanaf 17 sept: Subsidies voor herbestemming in Fryslân

Met de Subsidieregeling Herbestemming en sloop Fryslân 2018 wil de provincie Fryslân het herbestemmen of slopen van verpauperde en/of leegstaande gebouwen stimuleren. De eerste tranche van de regeling was dusdanig succesvol dat al na vier maanden het plafond van € 2 mln was bereikt. Daarom is besloten om nog eens € 1 mln ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de regeling. Dit heeft geresulteerd in een tweede tranche.


De regeling is op onderdelen aangepast. Er wordt geadviseerd om de toetsingscriteria en de weigeringsgronden goed door te lezen per paragraaf.


Het behouden van Fries erfgoed wordt hiermee ook gestimuleerd. Er kunnen plannen worden ingediend voor een nieuwe functie voor bijzondere en waardevolle panden die leegstaan.

De subsidie is beschikbaar voor:
1.  Het realiseren van nieuwe woningen in een bestaand pand dat nog niet de gebruiksfunctie wonen heeft.
2.    Het slopen van een of meer bestaande woningen.
3.    a. Het slopen van een bestaand pand met een andere gebruiksfunctie dan wonen.

b. Het realiseren van een of meer nieuwe gebruiksfuncties in een bestaand pand met een andere gebruiksfunctie dan wonen.

c. Het realiseren van meerdere nieuwe gebruiksfuncties in een bestaand pand, waarvan tenminste één nieuwe gebruiksfunctie wonen is, waarbij tevens een of meer nieuwe woningen worden gerealiseerd in het pand.

De regeling is op 13 september 2018 in werking getreden. Vanaf maandag 17 september 2018 kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend.
U kunt alle informatie nalezen op de website van de provincie.

Open Monumentendag 8 en 9 september 2018

Bezoek een monument.. of twee 

Op zaterdag 8 en zondag 9 september zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar u normaal niet zo snel komt en deel te nemen aan de vele activiteiten die georganiseerd worden.

Het thema is dit jaar ‘In Europa’. Met dit thema sluit Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed.

In Fryslân worden ook honderden monumenten, woonhuizen, scholen, kerken, molens en andere gebouwen, opengesteld. Sommige plaatsen kiezen een eigen onderwerp. Zo kan men in Leeuwarden op zaterdag 8 september rondkijken in “Schoolgebouwen in Leeuwarden”. In Drachten is komend weekend van alles te zien en te horen in lezingen over het onderwerp “De explosieve groei van Drachten”, de gebouwen en wijken vuit de wederopbouwperiode.

Zie voor alle informatie en openstellingen de algemene website van Open Monumentendag.

Beleidsbrief ‘Erfgoed Telt’ gepubliceerd

In de Ministerraad is de beleidsbrief ‘Erfgoed Telt’ van minister Van Engelshoven behandeld.

Eerder al had het kabinet de hoofdlijnen van het cultuurbeleid uitgewerkt in de brief Cultuur in een open samenleving. In de beleidsbrief Erfgoed Telt die nu openbaar gemaakt is, gaat het kabinet specifieker in op het erfgoedbeleid en de betekenis van erfgoed voor de samenleving.

Als onderdeel van de beleidsverkenning zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoeken uitgevoerd naar de financiering van de instandhouding van erfgoed, naar de erfgoedbeleving van jongeren en naar de rol van gemeenten binnen de erfgoedzorg. Ook gaven de Raad voor Cultuur en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur advies. Daarnaast is met de belangrijkste erfgoedpartijen gesproken over hun visie op toekomstbestendig erfgoedbeleid. De conclusies van deze brede beleidsverkenning zijn verwoord in de brief Erfgoed Telt.

De brief gaat uit van drie pijlers voor de erfgoedzorg van de toekomst:

 • De instandhouding van het erfgoed voor huidige en toekomstige generaties.
 • Het positioneren van erfgoed in de leefomgeving.
 • Aandacht voor de verbindende kracht – de sociale en maatschappelijke waarde – van het erfgoed.
De Kamer moet nog over de financiën beslissen, maar de brief heeft zeker een positieve insteek, erfgoedbreed!

Lees hier de beleidsbrief op de website van OCW.


Erfgoed en de Omgevingswet

In de bijeenkomst over Erfgoed en de Omgevingswet in Fryslân, eind mei, hebben de Friese gemeenten en andere instanties veel informatie uitgewisseld.

Het getekende verslag van de presentaties, werktafels en discussies spreekt voor zich.

Kijk bij Informatie over.. Omgevingswet en bij ‘Links & Downloads’ onder Omgevingswet voor het getekende verslag en nog veel meer informatie over Erfgoed en de Omgevingswet in Fryslân.

U vindt op deze website nu steeds de nieuwste informatie en kennisdocumenten verzameld. Dit om u als gemeente of adviseur te ondersteunen om erfgoed in te zetten in de verschillende fasen richting een omgevingsvisie en omgevingsplan.

Landelijke herbestemmingssubsidies 2017 ook naar Fryslân

Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten zijn de toezeggingen van 2017 bekendgemaakt. Er is ruim 2,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bedoeld voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken.

Tijdens deze ronde ontving de Rijksdienst 355 subsidieverzoeken voor het instellen van een herbestemmingsonderzoek. Daarvan kwamen 290 aanvragen in aanmerking voor subsidie. Voor de wind- en waterdichtregeling werden 15 aanvragen ingediend, waarvan er 9 zijn toegekend.

In Fryslân wordt ruim € 52.000,- euro verdeeld over de volgende projecten: Café de Tap in Blije, de Waalse Kerk in Leeuwarden, de CAV Fabriek in Oldeberkoop, voormalige kunstmestloodsen in Oudega (Sm.), de Martinikerk in Sneek, gasfabriek Barradeel in Tzummarum (foto) en zuivelfabriek ‘de Goede Verwachting’ in Witmarsum. Bovendien krijgt de voormalige gasfabriek van Tzummarum een subsidie van bijna € 9.000,- voor het wind- en waterdicht maken van het pand in afwachting van de herbestemming.

De subsidieregeling bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en andere gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat leegstaande monumenten in verval raken. Gebouwen waar niet eenvoudig een nieuwe functie voor te vinden is, zoals kerken, industriële gebouwen en scholen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De regeling geldt niet alleen voor rijksmonumenten, maar ook voor provinciale en gemeentelijke monumenten en voor gebouwen zonder monumentstatus, die volgens de betreffende gemeente wel een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben.

Vanaf 1 oktober 2018 kunnen weer nieuwe subsidieaanvragen worden ingediend. Alles over deze regeling is te vinden bij tab herbestemming op monumenten.nl. Daar wordt ook verwezen naar het overzicht van toekenningen van 2017, die zijn gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Cultuurbrief 2018: geld naar cultuur en erfgoed

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft de Tweede Kamer de cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving’ gestuurd. De cultuurbrief bevat een uitwerking van de plannen in het regeerakkoord op het gebied van cultuur. Door flinke investeringen zorgt minister Ingrid van Engelshoven dat cultuur en erfgoed van topkwaliteit blijven. Het kabinet investeert structureel 80 miljoen euro in cultuur. Voor erfgoed is de komende jaren 325 miljoen euro extra beschikbaar, zodat ook toekomstige generaties van erfgoed blijven genieten en erfgoed blijven beleven.

Download via deze link de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving.

Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 open vanaf 5 februari

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Subsidieregeling ‘Herbestemming en sloop Fryslân 2018’. Hiermee komt er € 2 miljoen beschikbaar voor het herbestemmen of slopen van panden binnen het stedelijk-/ dorpsgebied in Friesland. 

Doel van de regeling is een impuls geven aan- en behoud van de kwaliteit van aantrekkelijke woon- en leefgebieden in de steden en dorpen van Friesland. De regeling staat open voor een ieder, met uitzondering van corporaties. 

Er is subsidie voor: 

- het herbestemmen van panden zonder woonfunctie naar een woonfunctie. 

- Het herbestemmen van panden naar nieuwe functies of een combinatie van functies en wonen. 

- Het slopen van verpauperde woningen en/of andere panden, de rotte kiezen. 

Er kan per projectlocatie 1 keer gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling. Per project is een maximale subsidie mogelijk van € 50.000,- (de hoogte van de subsidie is afhankelijk van het project).

De regeling staat vanaf 5 februari 2018 tot en met 28 december 2018 open. Aanvragen kunnen vanaf 5 februari met het aanvraagformulier worden ingediend. Het eerder indienen van een aanvraag is een weigeringsgrond. Ook mag er nog niet gestart zijn met de werkzaamheden. Let op: Voor de regeling hanteert de provincie het principe ‘Wie het eerst komt die het eerst maalt’.

Na publicatie in het provincieblad zullen de volledige regeling en de aanvraagformulieren op de website van de provincie Fryslân te vinden zijn.

Instandhoudingssubsidie rijksmonumenten 2018 aanvragen

Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2018 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Instandhoudingssubsidie is beschikbaar voor sober en planmatig onderhoud.

Voor 1 februari kunt u de digitale subsidiemodule al raadplegen en voorbereiden en de aanvraagformulieren downloaden. Tussen 1 februari en 31 maart kunt u de aanvraag verzenden. Uiterlijk 31 augustus 2018 weet u of u subsidie ontvangt.

De digitale module, formulieren voor een aanvraag op papier, de vereiste modellen voor de meerjarenbegroting en andere praktische informatie over de aanvraag vindt u op monumenten.nl

Vergaderschema Monumentenspreekuur 2018 online

Goed vooroverleg over een wijziging van een rijksmonument is een slimme manier om in het latere traject tijd te besparen en teleurstellingen te voorkomen. Een eerste plan moet altijd worden gemeld bij de gemeente. De medewerker monumentenzorg/ vergunningen van de gemeente kan een bespreking laten inplannen voor het Monumentenspreekuur. Hierin gaan gemeente, aanvrager en/of architect om tafel met de adviseurs voor de gemeente bij omgevingsvergunning. Het betreft aanvragen voor ingrijpende sloop of andere wijzigingen aan een rijksmonument (de zogenaamde uitgebreide procedure).

De adviseurs, de medewerkers van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Hûs en Hiem en provincie Fryslân, kijken bij zo’n overleg naar eventuele knelpunten van het plan voor behoud van de monumentale waarden. Zo kan de aanvrager weer verder en weet ook de gemeente de stand van zaken. Het Steunpunt maakt een verslag de hoofdpunten van de bespreking.

Wij organiseren het spreekuur elke maand, op dinsdag. Het jaarschema staat op onze site onder Links & Downloads.

Een monumentaal mooi 2018!

Bestuur en medewerkers van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân wensen u een monumentaal mooi nieuwjaar!

Molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Het molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Dit is bekendgemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag in Zuid-Korea. Nederlandse molenaars zijn naar Zuid-Korea afgereisd om het goede nieuws in ontvangst te nemen. Na het bekend worden van het nieuws werden in het hele land molens in de vreugdestand gezet.

Deze internationale erkenning betekent een grote impuls voor het molenbehoud, nu en in de toekomst. Het zijn immers de molenaars die de molens letterlijk tot leven brengen en ze zo bestaansrecht geven in de huidige samenleving. Door de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders is het gelukt om het molenaarschap op te nemen op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. In Zuid-Korea heeft het Nederlandse nominatiedossier het stempel ‘voorbeeldig’ gekregen.

Kabinet investeert in cultuur en erfgoed

Het regeerakkoord van kabinet Rutte III ‘Vertrouwen in de toekomst’ vermeldt investeringen in kunst, cultuur en erfgoed.

Cultuur verrijkt het individu en verbindt de samenleving. Naast haar intrinsieke waarde en de waarde voor onze identiteit en geschiedenis draagt cultuur bij aan de economie van ons land, bijvoorbeeld door bij te dragen aan toerisme en een goed vestigingsklimaat. Interesse in kunst en cultuur, bijvoorbeeld door cultuureducatie, kan niet vroeg genoeg beginnen.

De culturele sector is er, na een periode van flinke hervormingen, in geslaagd om nieuwe geldstromen, nieuw publiek en verrassende samenwerkingsvormen te vinden. Wel staan specialistische kennis en de reserves van instellingen onder druk. Komende jaren willen we daarom gericht extra investeren in kwaliteit.

De eerste bevindingen voor de erfgoedsector:

- Monumenten, kunstwerken en archieven wil men beschermen en toegankelijk maken, ook met behulp van digitalisering.

- Speciale aandacht voor monumentale kerken, ook als die leeg komen te staan, is nodig. Er wordt geïnvesteerd in onderhoud en herbestemming.

- Particuliere monumentenbezitters blijven financieel gesteund worden.

Rutte III trekt voor bovenstaande plannen in deze kabinetsperiode 325 miljoen euro uit.

- De Geefwet blijft bestaan.

Het volledige regeerakkoord is hier te lezen.

10 oktober 2017

Subsidieregeling Herbestemming open vanaf 1 oktober 2017


Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober 2017 een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.

De regeling omvat 2 soorten subsidie: voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming en voor het wind- en waterdicht maken in geval van leegstand.

Klik hier voor alle informatie over deze subsidieregeling.

 

Erfgoed in verkiezingsprogramma’s

Op 21 maart 2018 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen in de meeste Friese gemeenten plaats, afgezien van de gemeenten waar in november van dit jaar al verkiezingen zijn in verband met gemeentelijke herindelingen. De programma’s voor deze verkiezingen worden op dit moment geschreven. Het Erfgoedplatform van Kunsten ‘92 biedt met een flyer inspiratie aan gemeenteraadsleden en wethouders om erfgoed prominent in het verkiezingsprogramma op te nemen. Wij scharen ons hier als steunpunt uiteraard achter.

Erfgoed is het visitekaartje van een gemeente, het cement in de samenleving en een economische factor van belang. Welke vijf punten kunnen aankomende en zittende gemeenteraadsleden, wethouders en lokale partijen in de Nederlandse gemeenten meenemen in hun programma en in de campagne?

Onder erfgoed verstaan we niet alleen monumentale gebouwen, maar ook archieven en collecties, historische landschappen, archeologische terreinen en de verhalen en tradities die we met elkaar doorgeven. En denk bijvoorbeeld ook aan mobiel en digitaal erfgoed. Het is overal om ons heen en wordt dagelijks op allerlei manieren beleefd, door jong en oud. In musea, vanaf een terrasje in een historische binnenstad, fietsend over een eeuwenoude dijk, surfend vanachter je computer of tijdens een dorpsfeest.

Deze flyer is al aan alle fractievoorzitters van alle partijen in de 300 grootste gemeenten van Nederland en aan alle relevante wethouders verzonden. Wij roepen ook in Fryslân erfgoedorganisaties en andere culturele instellingen op om met deze punten in de hand op de lokale politiek af te stappen en met hen het gesprek aan te gaan over de waarde van erfgoed en cultuur.

 

Provinciale subsidieregeling restauratie en herbestemming, van 18 tot 25 september indienen

Friese monumenten of andere karakteristieke bouwwerken krijgen steun voor een restauratie of nieuwe bestemming. Daarvoor is dit jaar 2,2 miljoen euro subsidie beschikbaar. Speciale aandacht krijgen boerderijen die nog in agrarisch gebruik zijn. 

Geïnteresseerden kunnen van 18 tot en met 25 september 2017 een subsidieaanvraag indienen.

Let op:

- Eventueel verplichte vergunningen (zoals de omgevingsvergunning) moeten al wel verleend zijn. 

- De subsidie is niet bedoeld voor panden die oorspronkelijk zijn gebouwd als woning. Hiervoor kunnen aanvragers wel laagrentende leningen aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.

Uit onderzoek blijkt dat van de rijksmonumenten, binnen de categorie boerderijen in agrarisch gebruik, de grootste restauratieopgave ligt. Nieuw in de regeling is daarom dat er een budget voor deze categorie is gereserveerd. Daarnaast zijn er budgetten voor plannen die zowel in 2015 als 2016 na loting zijn afgewezen. Maar ook voor het onderhoud aan molens en het maken van een restauratieplan.

Een subsidie voor restauratie zonder herbestemming is alleen beschikbaar voor rijks- en gemeentelijke monumenten. Het kan ook gaan om groene monumenten zoals landgoederen. Bij een restauratieplan zonder herbestemming moet er voor het monument sprake zijn van urgentie. Dat wil zeggen dat uit een inspectierapport moet blijken dat het in matige of slechte staat verkeert.

Subsidie voor restauratie mét herbestemming is naast rijks- en gemeentelijke monumenten ook beschikbaar voor karakteristieke bouwwerken. Voor de restauratie en herbestemming van gemeentelijke monumenten en karakteristieke bouwwerken kunnen aanvragers ook een laagrentende lening aanvragen bij het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân.

Meer informatie staat op de website van de provincie Fryslân.

Restauratie Chocoladefabriek in Achlum goed voorbeeld mogelijkheden Cultuurfonds

De net gestarte restauratie van chocladefabriek KlaFa, in de voormalige zuivelfabriek van Achlum, is een mooi voorbeeld van een restauratie die met ondersteuning van een medewerker van het Steunpunt Monumentenzorg en met de financiele mogelijkheden uit het Cultuurfonds door kon gaan.

Het Nationaal Restauratiefonds was aanwezig bij de aftrap van de restauratie en maakte een sfeerimpressie voor de nieuwsbrief. Kijk ook eens op de website van Klafa of lees hier het hele artikel uit de NRF nieuwsbrief.

Extra ondersteuning voor monumenteigenaren in Fryslân

Het Cultuurfonds voor Monumenten in Fryslân is uitgebreid. Eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand in Fryslân kunnen vanaf nu een laagrentende lening aanvragen voor het restaureren én het verduurzamen en/of herbestemmen van hun monument. Provincie Friesland heeft hiervoor extra geld in het Cultuurfonds beschikbaar gesteld.

Om een monument te behouden voor de toekomst is het naast restauratie steeds meer van belang om een monument ook te verduurzamen of het een nieuwe bestemming te geven. Provincie Fryslân komt tegemoet aan de wens van eigenaren om naast restauratie ook verduurzaming of herbestemming financieel te ondersteunen. Hiervoor heeft de provincie extra middelen beschikbaar gesteld in het Cultuurfonds voor Monumenten, hiermee zit eind dit jaar 2,5 miljoen euro extra in het fonds.

De provincie hecht grote waarde aan het behoud van de Friese monumenten en karakteristieke panden. Met deze verbreding wil de provincie eigenaren extra ondersteuning geven in het behoud van hun monument. Ook gemeenten krijgen zo een stimulans voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten of karakteristieke panden. Zij hebben ook een rol bij het beoordelen van de subsidiabele kosten en de kwetsbare monumentale kwaliteiten.

Eigenaren kunnen al ruim 14 jaar gebruik maken van het Cultuurfonds in Fryslân. Naast de uitbreiding naar de thema’s duurzaamheid en herbestemming wordt ook het maximum leningsbedrag van de Cultuurfonds-hypotheek verhoogd naar  € 200.000,-.

Over het Cultuurfonds voor Monumenten

In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds werkt het Nationaal Restauratiefonds al sinds 2003 samen met 9 provincies. Dit om monumenteigenaren te helpen met het behouden van hun monument via de zogenaamde Cultuurfondsen voor Monumenten. Uit deze Cultuurfondsen wordt de Cultuurfonds-hypotheek verstrekt. Dit is een lening voor eigenaren van gemeentelijke of provinciale monumenten of karakteristieke panden met een lagere rente dan de marktrente (4,5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%). De hoogte van de hypotheek wordt bepaald aan de hand van de door de gemeente vastgestelde subsidiabele kosten.

Meer informatie over de Cultuurfonds-hypotheek is te vinden op de website van het Nationaal Restauratiefonds.


Provinciale subsidie voor Friese monumenten

Friese monumenten of andere karakteristieke bouwwerken krijgen steun voor een restauratie of nieuwe bestemming. Daarvoor is dit jaar 2,2 miljoen euro subsidie beschikbaar. Speciale aandacht krijgen boerderijen die nog in agrarisch gebruik zijn. Geïnteresseerden kunnen van 18 tot en met 25 september 2017 een subsidieaanvraag indienen.

Mooier Fryslân: De provincie heeft als ambitie om Fryslân nog mooier te maken. Daarom wil ze graag helpen met het restaureren en het geven van een nieuwe bestemming aan monumenten. Op deze manier blijven ze in gebruik en toegankelijk voor een breed publiek.

Boerderijen in agrarisch gebruik: Uit onderzoek blijkt dat van de rijksmonumenten, binnen de categorie boerderijen in agrarisch gebruik, de grootste restauratieopgave ligt. Nieuw in de regeling is daarom dat er een budget voor deze categorie is gereserveerd. Daarnaast zijn er budgetten voor plannen die zowel in 2015 als 2016 na loting zijn afgewezen. Maar ook voor het onderhoud aan molens en het maken van een restauratieplan.

Restauratie en herbestemming: Een subsidie voor restauratie zonder herbestemming is alleen beschikbaar voor rijks- en gemeentelijke monumenten. Het kan ook gaan om groene monumenten zoals landgoederen. Herbestemming wordt gestimuleerd. Subsidie voor restauratie mét herbestemming is naast rijks- en gemeentelijke monumenten ook beschikbaar voor karakteristieke bouwwerken. Voor de restauratie en herbestemming van gemeentelijke monumenten en karakteristieke bouwwerken kunnen aanvragers ook een laagrentende lening aanvragen bij het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân.

Slechte staat: Bij een restauratieplan zonder herbestemming moet er voor het monument sprake zijn van urgentie. Dat wil zeggen dat uit een inspectierapport moet blijken dat het in matige of slechte staat verkeert. Verder is de subsidie niet bedoeld voor panden die oorspronkelijk zijn gebouwd als woning. Hiervoor kunnen aanvragers wel laagrentende leningen aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.

Meer informatie staat op de website van de provincie Fryslân.

Monumentenspreekuur Steunpunt: niet op 11, maar op 25 juli!

Goed vooroverleg over een wijziging van een rijksmonument is een slimme manier om in het latere traject tijd te besparen.

Een eerste plan voor wijzigingen van een rijksmonument moet altijd worden gemeld bij de gemeente. De medewerker monumentenzorg/ vergunningen van de gemeente kan een bespreking laten inplannen voor het Monumentenspreekuur. Hierin gaan gemeente, aanvrager en/of architect om tafel met de adviseurs voor de gemeente bij de omgevingsvergunning. Het betreft aanvragen voor ingrijpende sloop of andere wijzigingen aan een rijksmonument (de zogenaamde uitgebreide procedure). 

De adviseurs (medewerkers van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Hûs en Hiem en provincie Fryslân) kijken bij zo’n overleg naar eventuele knelpunten van het plan voor behoud van de monumentale waarden. Zo kan de aanvrager verder en weet ook de gemeente de stand van zaken. Het Steunpunt stuurt een verslag van de bespreking naar de betreffende gemeente.

Wij organiseren het Monumentenspreekuur elke maand, op dinsdagochtend. In de zomerperiode wordt het overleg iets minder vaak gehouden. De volgende data staan gepland:

- dinsdag 25 juli
- dinsdag 8 augustus (afhankelijk van het aanbod van plannen)
- dinsdag 5 september, hierna weer elke maand een Monumentenspreekuur

De actuele data van het Monumentenspreekuur zijn terug te vinden op deze website onder Links & Downloads.

Ga mee op ‘Kruistocht’ 22 juni

 

Op donderdag 22 juni organiseert Herbestemming Noord ‘De Kruistocht’ – een bustour langs herbestemde kerken. Het doel van deze tour is kennisuitwisseling en het stimuleren van denken in mogelijkheden voor nieuwe functies in religieus erfgoed. De bustour start in de Johannes de Doperkerk te Leeuwarden en zal via diverse herbestemde kerken in Friesland, Groningen en Drenthe eindigen in de Willibrordkerk in Borger. Uiteraard kunnen deelnemers mee terugreizen naar Leeuwarden. Tijdens de route wordt in diverse kerken een kleine presentatie georganiseerd.


Het programma duurt van 09.30 uur tot ongeveer 16.30 uur en is inclusief lunch en borrel. Deelname bedraagt € 15,-.

 

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@herbestemmingnoord.nl.

 

De bustour wordt georganiseerd voor initiatiefnemers, belangstellenden, overheden en (andere) professionals.


 

 

Save the date; 22 juni 2017 “Kruistocht” herbestemde kerken

 

Op donderdag 22 juni organiseert Herbestemming Noord ‘De Kruistocht’ – een bustour langs herbestemde kerken. Het doel van deze tour is kennisuitwisseling en het stimuleren van denken in mogelijkheden voor nieuwe functies in religieus erfgoed. De bustour wordt georganiseerd voor initiatiefnemers, belangstellenden, overheden en (andere) professionals. Binnenkort volgt meer informatie over opstapplaats(en) en eventuele kosten.

 

18 mei 2017 Erfgoedcafé over kerkvloeren

In de Van Harenskerk van Sint Annaparochie vindt op donderdagmiddag 18 mei a.s. weer een Erfgoedcafé van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân plaats. Na eerdere thema’s als “Vensters op het oog” en “Voegen in het werk”, is het onderwerp nu “Vloeren in de kerk”. Na bijdragen over archeologie en de kerkvloer en zerken in relatie tot het interieur (van o.a. Albert Reinstra van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), zal vanuit een technische invalshoek worden stilgestaan bij dilemma’s als comfort versus monumentale waarden, archeologie versus toegankelijkheid en liturgisch versus functionaliteit. Dit in de vorm van een aantal cases in de Friese situatie waar het soms wel en soms niet gegaan is zoals het zou moeten. Het Erfgoedcafé is zoals bekend bedoeld voor de ambtenaren van de Friese gemeenten met monumentenzorg in het pakket. Gezien dit specifieke onderwerp zijn ook de (technische) medewerkers van de organisaties die werkzaam zijn op het gebied van kerkrestauraties, van harte uitgenodigd. De toegang is gratis en u kunt zich opgeven bij: dbloemhof@monumentenzorg.frl.  

 

 

 

Vergaderschema Monumentenspreekuur online!

Goed vooroverleg over een wijziging van een rijksmonument is een slimme manier om in het latere traject vaak tijd en soms ook teleurstelling te besparen. 

Een eerste plan moet altijd worden gemeld bij de gemeente.

De medewerker monumentenzorg/ vergunningen van de gemeente kan een bespreking laten inplannen voor het Monumentenspreekuur. Hierin gaan gemeente, aanvrager en/of architect om tafel met de adviseurs voor de gemeente bij omgevingsvergunning. Het betreft aanvragen voor ingrijpende sloop of andere wijzigingen aan een rijksmonument (de zogenaamde uitgebreide procedure).

De adviseurs, dit zijn medewerkers van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Hûs en Hiem en provincie Fryslân, kijken bij zo’n overleg naar eventuele knelpunten van het plan voor behoud van de monumentale waarden. Zo kan de aanvrager weer verder en weet ook de gemeente de stand van zaken. Het Steunpunt stuur een verslag van de bespreking in het Spreekuur naar de betreffende gemeente.

Wij organiseren het spreekuur elke maand, op dinsdag. Het jaarschema staat op onze site onder Links & Downloads.

Informatiebijeenkomst 26 januari: Verbreding Cultuurfonds Fryslân

Na restauratie komen herbestemming en verduurzaming van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in aanmerking voor de aantrekkelijke laagrentende lening van het Cultuurfonds Fryslân.

De verbreding van het bestaande Cultuurfonds Fryslân met deze twee mogelijkheden start in februari 2017.

De initiatiefnemers van het Cultuurfonds zijn de provincie Fryslân, het Nationaal Restauratiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zij organiseren een informatiebijeenkomst om gemeenten in Fryslân te informeren over de mogelijkheden en voorwaarden van het fonds. Voordat een lening wordt verstrekt, moet bijvoorbeeld straks bij herbestemming of verduurzaming met een deskundigenadvies aangetoond worden dat de waardevolle onderdelen, ook van het interieur, behouden blijven.

De Friese gemeenten kunnen eigenaren van monumentale en karakteristieke panden informeren, zij stellen de subisiabele kosten vast en verlenen zo nodig een vergunning. Nieuw is dat zij vanaf februari bij een aanvraag voor herbestemming/verduurzaming een kwaliteitstoets doen om te zorgen voor behoud van de monumentale waarden.

De informatiebijeenkomst is op donderdagmiddag 26 januari in het Provinsjehûs, Leeuwarden.

Informatie of aanmelden voor deze bijeenkomst? Uw contactpersoon is Kees van Stralen (provincie) k.vanstralen@fryslan.nl of (058) 2925897.

 

 

Een monumentaal mooi 2017!

Wij zijn gesloten tussen kerst en oud & nieuw.

Als u ons wilt bereiken, kunt u een e-mail sturen. We antwoorden u zo snel mogelijk in het nieuwe jaar.

Bestuur en medewerkers van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân wensen u een Monumentaal Mooi 2017!

 

 

Fiscale aftrek monumenten niet in 2017

Minister Bussemaker van OCW heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij het voorstel om de fiscale aftrek op uitgaven voor monumentenpanden af te schaffen met één jaar uitstelt. Bussemaker komt hiermee tegemoet aan de wens van de Kamer en de monumentensector.
De afgelopen maand hebben de FIM (Federatie Instandhouding Monumenten), Erfgoedvereniging Bond Heemschut en Kunsten ’92 druk gelobbyd om de voorgenomen bezuiniging op de monumentenzorg (met de afschaf van de fiscale regeling als gevolg) van tafel te krijgen in afwachting van de algehele stelselherziening van de monumentenzorg in 2018.

 

De bezuiniging van 25 miljoen die Bussemaker met het afschaffen van de fiscale aftrek wilde bereiken is echter nog niet van de baan en moet volgend jaar op de begroting van OCW gevonden worden.
De minister houdt het wetsvoorstel voorlopig aan. Daarmee neemt ze langer de tijd om verder te werken aan de nieuwe subsidieregeling ter vervanging van de oude fiscale regeling. De komende tijd zal over een mogelijke vervangingsregeling met de Kamer en het erfgoedveld verder gesproken worden. De minister heeft de Kamer suggesties gedaan hoe de huidige regeling aan te passen.

Via deze link kunt u de brief van de minister downloaden.

 

9 november 2016

4 miljoen euro voor instandhouding Friese rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 54,5 miljoen euro instandhoudingssubsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten. Alle aanvragen voor gebouwde, groene en archeologische monumenten die aan de criteria van de regeling voldeden, konden worden gehonoreerd. Alleen in de categorie groene monumenten kwamen meer aanvragen binnen dan er budget was. 25 aanvragen moest de Rijksdienst om die reden afwijzen.

In Fryslân zijn 173 aanvragen gehonereerd, waaronder vele kerken en kerktorens. De vorige periode voor instandhoudingssubsidie voor deze categorie rijksmonumenten liep tot en met 2016. De Friese monumenten ontvangen hiermee een gezamenlijk bijna 4 miljoen euro instandhoudingssubsidie voor de komende 6 jaar.

Dit jaar zijn 1114 aanvragen ingediend waarvan er 900 zijn gehonoreerd. Ruim 200 aanvragen vielen buiten de reikwijdte van de regeling of waren onvoldoende onderbouwd. Alle beschikkingen zijn verzonden voor de wettelijke beslisdatum van 1 september. Het Rijk draagt maximaal 50% bij aan de uitvoering van een zesjarig instandhoudingsplan. De rest betaalt de eigenaar zelf. De subsidieaanvragen voor 2017 kunnen tussen 1 februari en 31 maart 2017 worden ingediend.

Voor meer informatie over de Subsidieregeling instandhouding monumenten en een beknopt overzicht met mogelijkheden, klik hier.


Q&A’s over de Erfgoedwet, voor gemeenten en provincies

In deze brochure van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden de meest voorkomende vragen over de Erfgoedwet voor gemeenten en provincies beantwoord.

De Erfgoedwet harmoniseert bestaande wet- en regelgeving, schrapt overbodige regels en legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van cultureel erfgoed zoveel mogelijk bij het erfgoedveld zelf: musea, collectiebeheerders, archeologen, eigenaren en overheden. De Erfgoedwet is van kracht sinds juli 2016. De brochure is gericht op medewerkers van gemeenten en provincies die te maken hebben met de Erfgoedwet.

Heeft u een vraag die niet beantwoord is in deze brochure, dan kunt u deze stellen aan onze Helpdesk of bij de Infodesk van de Rijksdienst.

Erfgoedwet is een feit

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet ingevoerd. Hierin wordt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland gebundeld. Het uitgangspunt is dat de beschermingsniveaus zoals die in de huidige wetten en regelingen gelden tenminste worden gehandhaafd. Bovendien zijn aan de Erfgoedwet een paar nieuwe bepalingen toegevoegd, deze betreffen:

 • beheer van museale cultuurgoeren die staatseigendom zijn;
 • aanwijzing van beschermde cultuurgoederen, waarbij het gaat om roerend erfgoed. De Minister kan een bedenking uiten als er sprake is van vermissing, vervreemding, etc.;
 • aanwijzing van rijksmonumenten, dit gebeurt nog steeds door de Minister met advies van gemeente en in bepaalde gevallen ook het provinciebestuur. De Raad voor Cultuur adviseert de minister hier niet meer over;
 • het opstellen van een register van toonbeelden van interieurensembles: dan gaat het om een rijksmonument met bijbehorende waardevolle interieuronderdelen. Deze aanwijzing heeft geen rechtsgevolgen. Dit register zal gekoppeld zal worden aan het rijksmonumentenregister en is bedoeld om kennis en bewustwording te vergroten.
Monumentenzaken die de fysieke leefomgeving betreffen (zoals vergunningen), worden opgenomen in de Omgevingswet - die in de maak is en in 2018 of begin 2019 van kracht wordt. In de tussentijd blijft voor deze zaken de Monumentenwet 1988 nog van kracht. De Monumentenwet wordt wel per 1 juli 2016 aangevuld met een instandhoudingsplicht voor eigenaren van rijksmonumenten. Dit is een aanvulling op het verbod op beschadigen of vernielen van een rijksmonument (Artikel 11).

Meer informatie is te vinden in het dossier hierover op de website van de RCE.

Subsidieregeling monumenten 2016 Fryslân

Friese monumenten en karakteristieke bouwwerken kunnen met hulp van de provincie Fryslân gerestaureerd en herbestemd worden. Daarvoor is dit jaar € 1,5 miljoen subsidie beschikbaar.

De subsidie is beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en voor karakteristieke bouwwerken die op de provinciale cultuurhistorische kaart staan. Het kan ook gaan om groene monumenten. Ook is er geld voor het onderhoud van rijksmonumentale molens en voor plankosten.

Als het restauratie zonder herbestemming is, moet er voor het monument sprake zijn van een technische urgentie waarbij via een inspectierapport wordt aangetoond dat het monument of specifiek in de regeling aangewezen onderdelen, in matige of slechte staat zijn. Hiervoor gelden de criteria van de Monumentenwacht waarover meer informatie in de toelichting van de regeling te vinden is. Bij karakteristieke bouwwerken kan het bij restauratie zonder herbestemming alleen om gemeentelijke monumenten gaan. Andere voorwaarde is dat de omgevingsvergunning bij de aanvraag moet zijn verleend wanneer er vergunning nodig is. De subsidie is niet bedoeld voor panden die oorspronkelijk zijn gebouwd als woning. Hiervoor kunnen wel laagrentende leningen aangevraagd worden bij het Nationaal Restauratiefonds.

Aanvragen kunnen van 12 september 2016 tot en met 19 september 2016 worden ingediend. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Op de website van de provincie Fryslân vindt u meer informatie, de bijbehorende documenten en contactgegevens voor de regeling.

Eén informatiepunt voor de Omgevingswet

Vanaf 1 oktober 2016 kunnen professionals van overheden en bedrijven terecht bij één landelijk informatiepunt voor informatie over de invoering en uitvoering van de Omgevingswet. Op het Informatiepunt Omgevingswet vinden zij straks de juridische en praktische uitleg van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de implementatie van de wet en onderliggende regelgeving. Ook komen er digitale voorzieningen via het Informatiepunt beschikbaar.

Dit staat in een samenwerkingsdocument, dat is ondertekend door de partners die met het Informatiepunt gaan samenwerken. Het Informatiepunt Omgevingswet wordt opgericht door het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Binnen dit programma werken overheid, provincies, waterschappen en gemeenten samen om de implementatie van de Omgevingswet goed te laten verlopen.

Het Informatiepunt Omgevingswet wordt gevormd door een aantal helpdesks, waaronder die voor Bouwregelgeving van Binnenlandse Zaken, helpdesks van Rijkswaterstaat en diverse specialistische helpdesks en publieksloketten, zoals die van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, juni 2016

Erfgoedcafé Fryslân levert inspiratie om leegstand van erfgoed te lijf te gaan

Het erfgoed in Fryslân heeft het hier en daar zwaar te verduren. Waar (gesubsidieerde) restauraties gelukkig vaak nog door kunnen gaan, ontstaan er problemen bij de karakteristieke panden die hun functie verliezen door bevolkingskrimp en verminderde economische activiteit.

Bij gemeenten heeft de erfgoedzorg en de leegstandsproblematiek niet altijd prioriteit, terwijl cultuurhistorie en omgeving van groot belang zijn voor de bewoners en erfgoed ook een uithangbord kan zijn voor toerisme en andere nieuwe bedrijvigheid. 

Ambtenaren in de monumentenzorg en erfgoedadviseurs bogen zich op 26 mei over de erfgoed- en leegstandsproblematiek, in het Erfgoedcafé Fryslân. Dit café wordt zo’n drie keer per jaar georganiseerd door het Steunpunt Monumentenzorg en Hûs en Hiem, deze keer in het pas vernieuwde en heropende Hotel-café Het Amelander Veerhuis in Holwerd.

 

Lees meer over herbestemmingsmethoden uit heel Nederland, het DOM-project, een samenwerking tussen dorp en overheid voor herstel van karakteristieke bebouwing en Holwerd aan Zee, een project ‘van onderop’ voor totaalontwikkeling in de krimpregio. De presentaties staan bij Downloads/ Erfgoedcafé 26 mei op deze website.

 

Problemen waar de deelnemers in het eigen werkveld tegenaan lopen: Wie voelt zich verantwoordelijk? Hoe creëer je lokaal draagvlak? Heeft de gemeente de mogelijkheden en middelen nog om een soepel herbestemmingsproces te ondersteunen, ook bij panden zonder beschermde status?

Tips en denkrichtingen om de problemen aan te pakken komen ook op tafel: Een ‘Team langdurige leegstand’ of ‘Herbestemmingstafel’, een strenger regime voor nieuwbouw, gebiedsgericht werken, het aanjagen van nieuwe activiteiten, vergroten van de betrokkenheid door kennis over de cultuurhistorie te delen en professionele ondersteuning van gemeente, bewoners en ondernemers.

Het Erfgoedcafé, voor en door gemeenteambtenaren, roept op: Behoud de monumenten, ga juist daar leegstand te lijf en maak van herbestemmen een positief en inspirerend proces.


Waddenfondssubsidie voor project Atlantikwall in het Waddengebied

Van omstreden oorlogserfgoed naar een nieuw perspectief. In samenwerking met twaalf noordelijke organisaties gaat het Steunpunt de komende tijd een gevarieerd erfgoedprogramma ontwikkelen om het verhaal te vertellen van de Atlantikwall.

De 5200 kilometer lange Atlantikwall is een Duitse verdedigingslinie die tussen 1942 en 1944 langs de kustlijn van Noorwegen tot aan de Spaanse grens werd gebouwd. Deze enorme linie van bunkers, versperringen en (natuurlijke) hindernissen kent in het Waddengebied een eigen verhaal en dynamiek. Ze had grote gevolgen voor de bewoners van de waddenkust en -eilanden.

Het Waddenfonds zegde € 2,8 miljoen toe voor de financiering van dit € 4,4 miljoen vergende project. Er zullen zes fysieke overblijfselen van de roemruchte Atlantikwall uit de vergetelheid worden gehaald door hieraan een nieuwe of versterkte bestemming te geven. Bij het project horen ook toeristische routes, evenementen en educatief materiaal over de Atlantikwall in het Waddengebied.

In Fryslân gaat het om de observatiebunker in het kweldergebied Noard-Fryslân Bûtendyks met het Kweldercentrum Noarderleech, vertegenwoordigd door It Fryske Gea. Hier liggen nog vliegtuigwrakken en een veldgraf van een verongelukte Duitse piloot. Het gebied werd ook gebruikt voor schietoefeningen.Gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân zetten in op herstel, bereikbaarheid en beleving van de kazematten en bunkers bij Den Oever en Kornwerderzand aan weerszijde van de Afsluitdijk.

3 mei, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân

 

Erfgoedcafé in de planning op 26 mei!

Krimp, herbestemming en erfgoed. Wat is er veel gaande in Fryslân (en daarbuiten). Gemeenten, wat kom je tegen door bevolkingsdaling en ontgroening? Hoe speel je in op (naderende) leegstand en hoe houd je de dorpen vitaal en aantrekkelijk? Welke rol speelt erfgoed bij het zoeken naar oplossingen? Daarover gaan we met elkaar een middag kennis uitwisselen in het aanstaande Erfgoedcafé.

We hebben donderdagmiddag 26 mei geprikt; zet deze datum alvast in de agenda en wees welkom bij het Erfgoedcafé!

We zijn aangesloten bij Koöperaasje DoarpenLân

Het Steunpunt Monumentenzorg heeft zich net aangesloten bij de Koöperaasje DoarpenLân. De Koöperaasje is in 2015 opgericht door Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea. Het is een onafhankelijk platform van en voor organisaties die in Friesland invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid. Organisaties kunnen lid worden van de Koöperaasje. Door middel van een gezamenlijke aanpak van alle leden zorgt Koöperaasje DoarpenLân voor o.a. nieuwe impulsen, meer deskundigheid en meer financiële mogelijkheden. De Koöperaasje staat open voor natuur-, landschaps- en milieuorganisaties, gebiedscollectieven en burgerinitiatieven. Maar ook partijen die zich bezighouden met dorpsontwikkeling, monumentenzorg en cultureel erfgoed zijn welkom.

De Friese Milieu Federatie en Steunpunt Monumentenzorg Fryslân zijn naast de oprichters Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea het derde en vierde lid van de Koöperaasje. Ook lopen er op dit moment nog meer gesprekken met diverse (belangen)organisaties en meerdere organisaties hebben al aangegeven interesse te hebben om lid te worden van de Koöperaasje. Directeur Roel de Jong van Koöperaasje DoarpenLân is blij met de deelname van de organisaties: “Het is positief dat organisaties het belang van Koöperaasje DoarpenLân onderschrijven en zich daarbij  aansluiten. Hierdoor krijgen we snel de brede basis die wenselijk is voor de rol die we in de Friese samenleving willen spelen.”

Kijk voor meer informatie op de website


Vergaderschema Monumentenspreekuur 2016

Het vergaderschema van het Monumentenspreekuur staat weer op de site! Het staat als download bij onze Links en downloads.

Het Monumentenspreekuur is ingesteld voor vooroverleg voor ontwerpplannen voorafgaande aan de vergunningprocedure van rijksmonumenten. Als er in het kader van vergunningverlening minimaal twee wettelijk adviseurs betrokken zijn, dus RCE, Hûs en Hiem en in bepaalde gevallen ook de provincie Fryslân zitten bij ons aan tafel, eens in de 6 weken. In principe is dit in ons kantoor in Leeuwarden, maar het is in overleg ook mogelijk om op de locatie te komen. Na dit vooroverleg wordt een definitief plan ingediend bij de adviseurs op de gebruikelijke wijze.

Te behandelen plannen minstens een week van tevoren aanmelden bij het Steunpunt.

 

 

Herbestemming Noord met nieuwe website in de lucht

Kenniscentrum Herbestemming Noord heeft een nieuwe website, waardoor herbestemmen beter bereikbaar wordt voor profesionals, eigenaren en geintereseerden. Kennis en ervaring opdoen en delen zijn van groot belang.

De website heeft daarom nu een blog met nieuws, vele goede voorbeelden van herbstemming en uiteraard kunnen vraag en aanbod elkaar vinden op de site.

Provinciale subsidieregeling monumenten en karakteristieke bouwwerken 2015 opengesteld

Friese monumenten en karakteristieke bouwwerken kunnen met hulp van de provincie Fryslân gerestaureerd en herbestemd worden. Daarvoor is dit jaar 2 miljoen euro subsidie beschikbaar. Naast een impuls voor het Friese karakteristieke erfgoed levert dit ook werkgelegenheid op en leerlingplekken voor het restauratieambacht.

Geïnteresseerden kunnen tussen 14 en 28 september 2015 een subsidieaanvraag indienen. Meer informatie staat op de website van de provincie Fryslân .

De subsidie is beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten en karakteristieke bouwwerken. En voor het onderhoud van rijksmonumentale molens, nevengebruik van kerken, bouwhistorisch onderzoek en herbestemmingsverkenningen. De subsidie is niet bedoeld voor panden die oorspronkelijk zijn gebouwd als woning. Voor rijksmonumentale en karakteristieke woningen kunnen wel laagrentende leningen aangevraagd worden bij het Nationaal Restauratiefonds.

 

Inventarisatie karakteristieke bouwwerken

Het geld voor karakteristieke bouwwerken komt uit het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. Er is onderzocht welke panden in deze categorie vallen aan de hand van bestaande inventarisaties. Het gaat om gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden uit bestemmingsplannen en speciale soorten zoals industrieel erfgoed, zuivelfabrieken en transformatiestations. Het doel is het stimuleren van particuliere investeringen voor deze groep niet-rijksmonumenten en van het gemeentelijk monumentenbeleid. De resultaten van het onderzoek staan op de website van de Friese Cultuurhistorische Kaart  bij de kaartlaag Karakteristieke bouwwerken.

 

 

Cursusdag Actualiteiten & Ontwikkelingen

Op 27 oktober a.s. zal de jaarlijkse cursusdag Actualiteiten en Ontwikkelingen in de monumentenzorg in de middag in het teken staan van begraafplaatsen. Plaats van handeling zal dit jaar Leeuwarden zijn.

Het morgenprogramma zal als vanouds uit een kenniscarrousel bestaan met (algemene) bijdragen van de RCE (Erfgoedwet en Omgevingswet), NRF (financiële ontwikkelingen), provincie Fryslân (actualiteiten) en het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Na de lunch is er altijd een excursie aan de hand van het middagthema met daarna een tweetal presentaties rond dat thema en een discussie daarna. Vorig jaar was het thema ‘groen’ erfgoed in zijn volle breedte, dit jaar een verbijzondering daarvan: begraafplaatsen. Het zal om veel meer gaan dan alleen de monumentale waarde van enkele grafmonumenten. De waarde van de begraafplaatsen zou je onder kunnen verdelen in vier componenten of kleuren. “Rood” voor de bouwwerken op de begraafplaats, “Groen” voor de aanleg, beplanting en inrichting die vaak ook nog een bijzondere of streekgebonden begroeiing kent, “Grijs” voor de grafmonumenten en “Blauw” voor de waterpartijen. Daarbij speelt ook nog de ontwikkeling in de erfgoedzorg dat het steeds meer om de ‘software’ (het verhaal) gaat dan om de ‘hardware’ (de stenen). In dit geval om het verhaal achter de steen, de lokale geschiedenis of de betekenis van de persoon daarin.    

Voor verdere algemene informatie over A&O en nadere informatie over het programma (in augustus), zie ook: www.erfgoedacademie.nl .

Afbeeldingsresultaat voor begraafplaatsen friesland

 

(Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 9 juli 2015)

Lancering vernieuwde website Kenniscentrum Herbestemming Noord

Op 14 september a.s. zal tijdens de themadag “Herbestemmen ten top” de compleet vernieuwde site van www.herbestemmingnoord.nl officieel worden gelanceerd. Op die site zult u alles vinden op het gebied van herbestemmen en aanpak van leegstand en krimp in Noord-Nederland. Het Kenniscentrum Herbestemming Noord is een netwerkorganisatie waarin de stichting DBF en de drie noordelijke steunpunten monumentenzorg participeren. De projecten die het Kenniscentrum uitvoert, worden met de resultaten en conclusies via deze site gepubliceerd, zodat andere gemeenten of professionals ook kunnen leren van deze pilots. Voor projecten van derden is ook ruimte op de site. Naast een overzicht van herbestemde panden, zal ook vraag en aanbod een prominente plaats krijgen.

De inspirerende thema(mid)dag zal worden gehouden in een watertoren, een karakteristiek bouwwerk waarmee in het kader van herbestemming veel mogelijk is en herbestemmen ten top kan worden uitgevoerd.

  

Nadere informatie volgt in augustus, maar noteer nu vast de datum 14 september.

Fries erfgoed hub RedBot.frl online

Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân is één van de twaalf Friese organisaties die intensief samenwerken aan het digitaliseren van een groot deel van het Fries cultureel erfgoed. De Fries erfgoed hub RedBot.frl is het online portaal voor informatie over digitaal Fries cultureel erfgoed. Denk daarbij aan atlassen, schilderijen, museumcollecties, films en foto’s, monumenteninformatie, juridische stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten of prenten en tekeningen. Het prestigieuze meerjarenproject dat al eerder in het nieuws kwam onder de titel Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed wordt gefinancierd vanuit het provinciale investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân.

De site waar alles te lezen is over de voortgang van het project en de oplevering van deelprojecten is op 1 juli jl. gelanceerd met zowel een Friestalige als Nederlandse versie; www.redbot.frl . RedBot is een verwijzing naar de oude Friese koning Radboud - in het Fries Redbad - een roemruchte en nogal strijdlustige koning. In ons digitale tijdperk herleeft hij onder de naam RedBot. Nu zorgt hij er namelijk voor dat de Friese cultuur de hele wereld kan veroveren, want dat is precies wat RedBot voor ogen heeft: “zorgen dat het gedigitaliseerde cultureel Fries erfgoed voor iedereen overal ter wereld online ontsloten wordt”. De site waarop nu vooral nog nieuws over de voortgang van het project te vinden is wordt in de toekomst het portaal voor digitaal Fries erfgoed.

De provincie Fryslân gaf in mei 2014 groen licht voor het project. Vanaf die tijd is er vooral gewerkt aan de voorbereidingen. Het samenstellen van een bestuurlijke raad, technische mogelijkheden verkennen, aanbestedingen uitschrijven en prestaties en contracten met de verschillende samenwerkingspartners vastleggen. Bij tijd en wijle een complex project dat door Bert Looper - directeur van erfgoedbewaker Tresoar - als projectleider aangestuurd wordt.

Twaalf samenwerkingspartners uit vooral de culturele hoek gaan binnenkort van start met de digitalisering. Op 16 juni is het contract met Museumfederatie Fryslân getekend. Deze organisatie coördineert de digitalisering van de collecties van circa 30 Friese musea. Ook het Fries Film Archief is inmiddels gestart met de digitalisering van historisch beeldmateriaal.

Het geld dat beschikbaar is gesteld – vijf miljoen euro - moet in het kader van het programma Wurkje foar Fryslân voor een groot deel worden besteed aan het versterken van Friese werkgelegenheid op korte termijn. Er zijn inmiddels een aantal mensen aan de slag, maar zakelijkheden als contracten en aanbestedingen zitten een snellere inzet van Friese werknemers wat in het vaarwater. Daar komt met de ingebruikname van de speciaal gebouwde scanstraat en de getekende contracten nu snel verandering in. Binnenkort start het bedrijf GMS dat de scanstraat bouwt met de werving van Friese medewerkers.

Nieuw ! Erfgoedcafé Fryslân

Donderdagmiddag 5 maart vond in “De Bogt fen Guné” te Franeker het eerste Erfgoedcafé plaats. In dit oudste studentencafé van Nederland (1585) organiseerde het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Welstandszorg en Monumentencommissie Hûs en Hiem een bijeenkomst gericht op kennis- en ervaringsuitwisseling voor gemeentelijke monumentenambtenaren en andere collega’s. Dit in een sfeer die naast leerzaam ook informeel is en een netwerkkarakter heeft. Elk Erfgoedcafé heeft een thema, dat vooral bouwtechnische aspecten betreft waar monumentenzorgers in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Het thema van dit eerste Erfgoedcafé was ‘voegwerk’. Er waren presentaties van experts uit de theorie en de praktijk, zoals ir. M. van Hunen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over wat goed voegen is en uitvoeringsrichtlijnen, Harm Haitsma van het Steunpunt Monumentenzorg over voegwerk en vergunningplicht, Gertjan Timmer over goede en foute voorbeelden in de dagelijkse praktijk en de heren Bijker en Jagersma van het gelijknamige voegbedrijf over o.a. mortels. Indien u belangstelling heeft voor de presentaties, dan is een mailtje sturen naar dbloemhof@monumentenzorgfryslan.nl voldoende. De eerstgenoemde drie presentaties zullen u dan in pdf worden toegestuurd.

 

Gezien de belangstelling en het succes van dit eerste Erfgoedcafé, is afgesproken dat er nog voor de zomervakantie een tweede Erfgoedcafé zal worden gehouden. Dit zal uiteraard weer een bouwtechnisch thema kennen. Als u voor een bepaald onderwerp nog een voorkeur heeft, dan horen we dat graag. 

(Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 10 maart 2015)

10 jaar Monumintehûs Fryslân !

Elf Friese monumentenorganisaties werken en wonen sinds maart 2005 samen in het Monumintehûs Fryslân in Emmastate, het monumentale PEB-gebouw aan de Emmakade te Leeuwarden. Dit heuglijke feit wordt is woensdagmorgen 4 maart gevierd in een Platformvergadering van al deze organisaties. De provincie Fryslân die een aantal van deze organisaties subsidieert en de totstandkoming van het Monumintehûs heeft ondersteund, heeft met een cheque van € 2.500 bijgedragen aan de feestvreugde. Dit bedrag is bedoeld voor een zeer toepasselijk cadeau; een nieuwe vergadertafel. De samenwerking is in deze 10 jaar namelijk zo uitgegroeid, dat de huidige vergadertafel te klein is geworden voor alle organisaties. Een mooi gebaar voor deze succesvolle samenwerking op het gebied van de cultuurhistorie in Fryslân.

(Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 10 maart 2015)

Nieuw! Nederland Monumentenland

Maandag 28 juli is de nieuwe website Nederland Monumentenland gelanceerd. Nederland Monumentenland is een kennis- en inspiratieplatform waar monumentenliefhebbers op een centrale plek alle informatie en het laatste nieuws omtrent monumenten kunnen vinden. Nederland Monumentenland heeft als doel de bekendheid en betrokkenheid rondom monumenten en monumentenzorg te vergroten.

Op Nederland Monumentenland wordt monumentennieuws verzameld, daarnaast werkt het contentplatform met een aantal vaste rubrieken; van reportages van bijzondere verhalen achter monumenten tot een agenda met een overzicht van activiteiten. De content wordt elke dag opnieuw gedeeld op site maar ook op Youtube, Facebook en Twitter. De content die op Nederland Monumentenland wordt aangeboden is voornamelijk afkomstig van de partners van de site: Nationaal Restauratiefonds, Boei, Route.nl en Stichting Open Monumentendag.

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 31 juli 2014

Subsidieregeling monumenten Fryslân bekendgemaakt

De provincie Fryslân investeert vanuit het werkgelegenheidsprogramma Wurkje foar Fryslân dit jaar € 1,5 miljoen extra in de subsidieregeling monumenten. Hierdoor bedraagt de Subsidieregeling monumenten dit jaar € 3,7 miljoen.

Dankzij dit besluit kan een flink aantal monumentale en karakteristieke panden in Fryslân investeren in restauratie, onderhoud en herbestemming. De gebouwen krijgen hierdoor een flinke opwaardering, en in sommige gevallen een nieuwe functie, waardoor ze in goede staat het landschap mee blijven bepalen. De investering levert veel werkgelegenheid op in de provincie.

Nieuw in de subsidieregeling is de mogelijkheid voor karakteristieke panden zonder rijksmonumentale status, om een bijdrage te vragen voor restauratie. Een pand moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Alle voorwaarden staan in de regeling genoemd en in de toelichting van de regeling uitgelegd. 

Ook nieuw zijn de subsidiemogelijkheden voor herbestemmingsverkenningen, bouw- en tuinhistorisch onderzoek, en het nevengebruik bij kerken. Voor woningen kan geen subsidie worden aangevraagd maar is er wel een mogelijkheid voor een laagrentende lening bij het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân.

Aanvragen kunnen van 1 september 2014 tot en met 6 oktober 2014 worden ingediend, de aanvraagformulieren voor de verschillende categorieën zijn te downloaden van de provinciale website. De aanvraag moet wel schriftelijk ingediend worden. Zie voor meer informatie de website van de provincie Fryslân .

Provincie Fryslân, 23 mei 2014

Expositie Amerikaanse windmotoren in Frysk Lanboumuseum

Van 25 mei tot 1 november is in het Frysk Lanboumuseum in Earnewâld een expositie over Amerikaanse windmotoren.

In het Friese landschap staan nog op verschillende plaatsen deze stalen windmolens. Ze namen vanaf begin 1900 de plaats in van de oude houten watermolens zoals de tjasker, de spinnekop en de monniksmolen. In eerste instantie werden veel windmotoren, met namen als ‘Herkules Metallicus’, geïmporteerd vanuit Amerika en Duitsland. Later gingen Friese bedrijven, zoals Gebroeders Bakker IJlst en Mous uit Balk, deze Amerikaanse windmotoren zelf verbeteren en bouwen.

In de zomermaanden zijn er ook wandelingen onder leiding van een gids naar een windmotor.

Zie voor meer informatie: www.frysklanboumuseum.nl

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 21 mei 2014

Nationale Molendag 10 en 11 mei

In het weekend van 10 en 11 mei wordt Nationale Molendag gehouden. Dan draaien bijna alle molens van Nederland en zijn ruim 950 molens open voor bezoek. Ook in Fryslân doen de molenaars van molens van De Fryske Mole en andere molenstichtingen en moleneigenaren actief mee.

Het thema voor dit jaar is ‘Ontdek je molen’ waarbij activiteiten voor kinderen centraal staan. Molens kunnen heel veel zoals meel malen, water pompen, olie persen of hout zagen. Nationale Molendag is een mooie gelegenheid om te ontdekken hoe dit in zijn werk gaat, dus noteer deze data in je agenda en bezoek één van de geopende molens.

Het volledige programma staat op de website www.molens.nl

 

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 5 mei 2014

 

Geslaagde thema-avond Boerderijenstichting Fryslân

Met als thema ‘Herbouw van een achtste-eeuwse boerderij te Firdgum’ bracht de Boerderijenstichting Fryslân ‘boerderijenonderzoek’ vanuit een originele invalshoek voor het voetlicht. De thema-avond was zeer geslaagd.

Daniël Postma is als promovendus verbonden aan het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit aldaar. Hij is leidend onderzoeker van dit voor Friesland unieke  en baanbrekende bouwexperiment van een zogeheten zodenhuis en ging op de Thema-avond dieper in op de achtergronden van deze moderne reconstructie van een vroegmiddeleeuwse boerderij. Tevens gaat hij in op vragen als: Hoe woonden ze in dit zodenhuis? Waar leefden ze van? Wat voor vee hadden ze? Een interessant onderwerp, gebracht voor een divers, geïnteresseerd publiek.

 

Sluiting aanvragen BRIM rijkssubsidie 1 april

De indieningsperiode voor subsidieaanvragen voor het Brim is op 1 april gesloten. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag voor het jaar 2014 in te dienen. De aanvragen die tot en met 31 maart 2014 digitaal of analoog zijn binnengekomen, worden momenteel verwerkt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Uiterlijk 1 september zal gelijktijdig worden beslist op alle ingediende aanvragen. Via deze website en de website monumenten.nl houden de rijksdienst en wij iedereen op de hoogte over het verloop en de voortgang van deze subsidieronde.

Bijeenkomst voor gemeente-ambtenaren over archeologie

Op donderdagmiddag 6 maart vindt in De Melkfabriek in Bunne de informatiebijeenkomst ‘Archeologie voor gemeenten’ plaats. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, de Steunpunten Monumentenzorg Groningen en Drenthe (ondergebracht bij Libau) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is bedoeld voor gemeente-ambtenaren uit de drie Noordelijke provincies die in hun werk te maken hebben met archeologie.

De bijeenkomst begint met een plenaire sessie over handhaving. Hierna kunt u via workshops en speeddates meer te weten komen over alle aspecten van archeologisch beleid en de uitvoering daarvan. Denk hierbij aan zaken op juridisch gebied, of hoe u binnen uw gemeente draagvlak voor archeologie kunt stimuleren. Parallel zijn er presentaties over de finesses van het uitbesteden van archeologisch werk.

Uiteraard is er ook gelegenheid om van gedachten te wisselen met uw collega’s van andere gemeenten. De middag start om 12.30 uur met een lunch en de deelname is gratis.

Locatie van de bijeenkomst
De Melkfabriek
Peizerweg 2
9496 PC Bunne
050 – 30 81 004
www.demelkfabriek.eu

Aanmelding kan via deze link .
Nadere informatie is te verkrijgen via Gerda de Bruijn RCE: g.de.bruijn@cultureelerfgoed.nl

Subsidie provincie voor restauraties van 69 Friese monumenten

Vanuit de Stimuleringsregeling Monumentenzorg 2013 krijgen 69 Friese monumenten subsidie van de Provincie voor een totaalbedrag van ruim € 3,7 miljoen. Daarnaast krijgt het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân € 500.000.

Ruim € 2,1 miljoen komt uit het Investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. Er zijn voor de subsidieregeling in totaal 80 aanvragen ingediend die aan de criteria voldoen. Hierdoor kunnen 69 monumenten en 2 bouwhistorische onderzoeken subsidie krijgen. De subsidie levert ongeveer 180 manjaren werk op en er worden 25 leerlingbouwplaatsen gecreëerd. Ook in 2014 en 2015 komt er voor monumenten weer extra geld beschikbaar.
De gehonoreerde plannen
Afgewezen aanvragen uit 2012 hebben voorrang gekregen. Andere soorten plannen waren, herbestemming, restauratie rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, onderhoud rijksmonumentale molens, en plannen van de stichtingen Alde Fryske Tsjerken en De Fryske Mole. Voorbeelden van restauratie met herbestemming zijn de Gereformeerde kerk in Lollum en het voormalige café Benthem aan de Voorstreek in Leeuwarden. Ook de restauratie van een boerderij met agrarische functie in Ryptsjerk, het complex Landgoed Oranjestein in Oranjewoud, de kerk van Hieslum, Korenmolen De Kaai in Sloten en de kerktoren van Harich waarvan de klok na jaren weer zal kunnen luiden, staan op de lijst.

Als u hier klikt, wordt u doorgelinkt naar de website van de provincie voor de volledige lijst. 

provincie Fryslân, 16 december 2013

Fries Cultuurfonds weer opengesteld

Voor restauratie en onderhoud van niet-rijksmonumenten is weer een laagrentende lening mogelijk. Het budget van het Cultuurfonds was op, maar nu is in het Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân, dat valt onder het Prins Bernhard Cultuurfonds, uit het programma Wurkje Foar Fryslân een eerste storting van € 500.000 gedaan. Door deze snelle actie kan er al in 2013 worden gestart, wordt er substantiële extra werkgelegenheid gecreëerd en wordt de identiteit en zichtbaarheid van Fryslân versterkt. In aanmerking komen gemeentelijke monumenten, karakteristieke bebouwing die op de provinciale Cultuurhistorische Kaart staat en beeldbepalende panden in beschermde gezichten. Het verstrekken van de leningen wordt verzorgd door het Nationaal Restauratiefonds. Meer informatie over het Cultuurfonds leest u hier.

provincie Fryslân, 16 december 2013

KANSEN VOOR EEN TWEEDE LEVEN VAN ERFGOED

Op 10 september vond in Lokaal 55 te Sneek (een voormalig slachthuis) de eindpresentatie plaats van het project Herbestemming Industrieel Erfgoed Fryslân. Aan gedeputeerde Jannewietske de Vries werd niet alleen het eindrapport overhandigd, maar ook het eerste exemplaar van een brochure om industrieel erfgoed en de herbestemming ervan meer bekendheid te geven.

Het project is het afgelopen jaar uitgevoerd door de stichtingen DBF, Industrieel Erfgoed Friesland en Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. In het project is geïnventariseerd wat er nog aan industrieel erfgoed in Fryslân is en wat daarvan leeg staat. Tevens is bij vier panden een herbestemmingverkenning uitgevoerd, om te kijken wat de herbestemmingproblematiek is en wat voor mogelijkheden er zijn voor herbestemming. Deze vier panden waren:
- voomalige machinefabriek Sluis te Drachten
- NFLS-locomotievenloods te Stiens
- Voormalige zuivelfabriek De Hoop te Oudega (Smallingerland)
- Entrepotgebouw te Harlingen.

Door gemeenten, dorpsbelangen en historische verenigingen zijn 466 industriële erfgoedpanden aangedragen. Hiervan staan 46 panden leeg. Gemeenten leverden vooral erfgoed aan, dorpsbelangen vooral de leegstaande ‘probleempanden’. In driekwart van de gevallen gaven de gemeenten aan niet op de hoogte te zijn van leegstand. Ook heeft driekwart van de leegstand betrekking op panden zonder monumentale status.
Het is lastig inzichtelijk te krijgen wie zich in erfgoed wil vestigen. Er zouden meer inspirerende voorbeelden van herbestemming voor het voetlicht moeten komen; aanbod creëert vraag.

Herbestemming staat of valt bij de eigenaar. Uit het project blijkt dat als de eigenaar wordt ondersteund in het voortraject, de kansen op realisatie aanzienlijk toenemen. Maar ook een andere rol van de gemeenten is wenselijk. In plaats van de vergunningaanvraag af te wachten, pro-actief meedenken met de initiatiefnemer. Dat vergt wel een omslag in denken en doen van de gemeenten. Daarvoor is in ieder geval nodig dat gemeenten weet hebben van hun leegstand en daar een visie of beleid op maken.

Industrieel erfgoed kan prima een tweede leven krijgen. De kansen liggen er. Daarvoor moeten ‘vraag en aanbod’ bij elkaar worden gebracht. Er is niet alleen brochure gemaakt om mensen ervoor te interesseren. Ook is het Kenniscentrum Herbestemming Noord opgericht. Op de daarbij behorende website www.herbestemmingnoord.nl kan erfgoedbreed leegstand worden gemeld, worden gezocht naar aangeboden erfgoed en inspiratie worden opgedaan uit goede voorbeelden van herbestemming.

Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) heeft samen met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) een website ontwikkeld. Deze website ondersteunt gemeentelijke toezichthouders en handhavers bij hun werk. Op de website zijn aanwijzingen te vinden waar op te letten, afkeurcriteria te raadplegen en na te gaan wanneer werkzaamheden tijdens het onderhoud en restauraties van monumenten verkeerd worden uitgevoerd.
 
Het takenpakket van toezichthouders wordt steeds breder en bronnen als bijvoorbeeld het Bouwbesluit bevatten weinig of geen informatie als het om restauratiewerkzaamheden aan ons gebouwde erfgoed gaat. www.monumententoezicht.nl  geeft zowel informatie aan de bouwkundig onderlegde toezichthouder als aan de juridisch medewerker.

Dit praktische hulpmiddel geeft per handeling waarop het toezicht zich richt, bijvoorbeeld op constructies, gevels, ramen , deuren, daken en interieur aan met welke criteria geoordeeld kan worden. Sluitstuk van de site is het bieden van inzicht in de toe te passen mogelijke bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen.

Garyp ‘Fryske Pleats fan it Jier 2013’

De best herbestemde boerderij is verkozen. Uit de 18 aanmeldingen voor de verkiezing ‘Fryske Pleats fan it Jier 2013’ is de boerderij Sigerswâld State bij Garyp door een deskundige jury beoordeeld als boerderij met de beste uitwerking van een herbestemming met behoud van de karakteristiek van de oorspronkelijke boerderij en erf.

De jury heeft aangegeven dat alle eigenaren van de aangemelde boerderijen grote waardering verdienen voor de wijze waarop een nieuwe functie is ingepast in de oude boerderij. De boerderij van Jochum en Loekie Veenje, Sigerswâld 15 bij Garyp, is een rijksmonument, evenals het stookhok, het koetshuis en de bijschuur. De nieuwe functie bestaat uit een B&B kamer in het voorhuis en wonen in een gedeelte van de schuur.

De tweede prijs is voor Skrok 6 bij Easterein. Een kop-hals-rompboerderij uit 1785, die dankzij grote inspanning van de ondergang is gered en in 2013, naast de bestaande woonfunctie, in gebruik genomen is als groepsaccomodatie. De derde prijs is voor de kop-hals-rompboerderij De Bolstienpleats, Dokkumerwei 2 bij Aalsum. Een rijksmonumentale boerderij uit 1862, die bewoond wordt, een paardenfokbedrijf huisvest in de schuur en waar de eigenaren een sfeervolle Bêd en Brochje in het voorhuis hebben gerealiseerd.

De winnaar van de eerste prijs doet mee aan de landelijke verkiezing ‘mooiste boerderij van Nederland’ in het kader van ‘2013, Jaar van der Boerderij’.

Op vrijdag 11 oktober zullen tijdens een feestelijke bijeenkomst door gedeputeerde Jannewietske de Vries van de provincie Fryslân de prijzen worden uitgereikt. Dit vindt plaats op de winnende boerderij.

Nieuwe gids maakt eigenaren van rijksmonumenten wegwijs

Hoe raken monumenteigenaren wegwijs in de spelregels voor het bezitten, verbouwen, restaureren en onderhouden van een woonhuismonument? In de nieuwe gratis gids ‘Monumentaal wonen’ vinden zij praktische informatie over o.a. de instandhoudingsregeling (kortweg brim 2013), de aangepaste belastingwetgeving en nieuwe financiële producten. Monumenteigenaren ervaren de restauratie van een monument vaak als een ingewikkeld proces, waarbij de informatiebehoefte groot is. Om de beschikbare informatie te bundelen, hebben het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de Belastingdienst de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Federatie Grote Monumentengemeenten de gids “Monumentaal Wonen” ontwikkeld.
De gids geeft antwoord op vragen als:  Waar moet u beginnen, met welke instanties komt u in gesprek? Hoe zit het fiscaal? Hoe werkt het met de financiering? Wat zijn de rechten, en wat zijn de plichten van een monumenteigenaar?
De gids is te downloaden op www.monumenten.nl

website Monumenten.nl, 24 juli 2013

Criteria Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud aangepast

De Subsidieregeling instandhouding monumenten wordt gewijzigd waardoor het voor iedere organisatie met 20 of meer rijksmonumenten in eigendom, waaronder ook natuurorganisaties, mogelijk wordt om Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM) te worden. Dat heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) de Tweede Kamer laten weten.

Sinds 1 januari 2013 is de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) gewijzigd waardoor de vroegere aangewezen monumentenorganisaties voor hun subsidieaanvragen niet in aanmerking komen voor de status van POM. De Tweede Kamer heeft het kabinet in een motie gevraagd het beheer van natuur in de ecologische hoofdstructuur als criterium in deze regeling op te nemen voor het percentage activiteiten gericht op monumentenbeheer, zodat de natuurorganisaties als POM kunnen worden aangewezen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangegeven de Sim op een aantal punten aan te passen en komt daarmee de betrokken organisaties tegemoet. Het vereiste tot het hebben van een hoofdactiviteit tot instandhouding van monumenten komt te vervallen. Met deze aanpassing wordt het voor iedere organisatie met 20 of meer rijksmonumenten in eigendom, waaronder ook natuurorganisaties, mogelijk om POM te worden. Wel dienen de organisaties aan alle overige voorwaarden te voldoen om als POM aangewezen te worden. Staatsbosbeheer kan bijvoorbeeld niet als POM worden aangewezen, omdat het een publiekrechtelijke organisatie is.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal de Subsidieregeling instandhouding monumenten voor het najaar aanpassen. Daarmee kunnen organisaties die voldoen aan de overige POM-voorwaarden bij de subsidieronde in 2014 als POM meedoen.

Ministerie van EZ, 18 juli 2013

Afronding project Herbestemming Industrieel Erfgoed

Op dinsdag 10 september 2013 wordt het eindrapport van ‘Herbestemming Industrieel Erfgoed Fryslân’ gepresenteerd aan gedeputeerde Jannewietske de Vries en genodigden.

Het Herbestemmingsteam heeft - na een inventarisatie van bestaand en leegstaand industrieel erfgoed en 4 herbestemmingsverkenningen op verschillende Friese locaties - vele inzichten, originele oplossingsrichtingen en ‘best practices’ verzameld. Waardevolle ervaringen en adviezen die we graag delen met iedereen die te maken krijgt met herbestemming van (industrieel) erfgoed in de toekomst. De brochure als eindproduct van het project zal dan ook beschikbaar zijn na de presentatie. Deze is op te vragen bij het Steunpunt.
 
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 15 juli 2013

Ambacht molenaar wordt immaterieel cultureel erfgoed

De directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed maakte op 7 mei bekend dat het ambacht van molenaar opgenomen is op de Nationale Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Dit deed zij door de officiële plaquette met het logo van de Nationale Inventaris te overhandigen aan Eric Zwijnenberg oprichter van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, tijdens de feestelijke aftrap van de Nationale Molendag 2013 op molen Het Jonge Schaap op de Zaansche Schans.

Op de Nationale Molendagen in mei en op provinciciale en regionale molendagen door het jaar heen zijn de molens te bezoeken en kan iedereen zien wat het molenaarsambacht inhoudt.

De Hollandsche Molen, mei 2013

Extra rijkssubsidie voor herbestemming

Voor 500 monumenten en karakteristieke gebouwen start binnenkort een onderzoek naar herbestemming. Al deze gebouwen staan leeg of komen dat op korte termijn. De toegekende subsidies gaan in belangrijke mate naar industrieel erfgoed (fabrieksgebouwen, silo’s en watertorens) en religieus erfgoed (kerken en kloostergebouwen). Ook wordt voor veel boerderijen een herbestemming gezocht. De onderzoeken en noodvoorzieningen worden mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In Fryslân zijn twee projecten gehonoreerd: een kerk en een zuivelfabriek, waarvoor men een plan voor herbestemming wil ontwikkelen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, mei 2013

Restauratiebeurs groot succes

Bijna 7500 bezoekers hebben op de drie beursdagen de Nationale Restauratiebeurs bezocht.

De stand van het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed werd goed bezocht. We hebben vooral vaak kunnen doorverwijzen naar het steunpunt in de provincie waar een vraag over ging. Natuurlijk ook het netwerken en zelf bij blijven in de brede erfgoedwereld van Nederland zijn bijkomende nuttige opdrachten tijdens zo’n beurs. Voor meer informatie over de steunpunten in het algemeen en verwijzingen naar alle steunpunten landelijk zie www.netwerksteunpunten.nl

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 22 april 2013

 

Steunpunten op Restauratiebeurs 18-20 april

De Nationale Restauratiebeurs komt er weer aan! De gezamenlijke Steunpunten en Erfgoedhuizen hebben een mooie stand op het Kennisplein.

De beurs is van 18  t/m 20 april 2013 in de Brabanthallen in Den Bosch. Vele restauratiearchitecten, aannemers, adviesbureaus zijn aanwezig om uitl;eg te geven over hun diensten en nieuwtjes in de erfgoedwereld. Verder zijn er lezingen met diverse onderwerpen, op zaterdag ook een excursie naar een boerderij in de buurt. Zie de website www.restauratiebeurs.nl of bestel nu via www.restauratiefonds.nl een GRATIS kaart!

Jaar van de Boerderij Fryslân in APRIL

Verkiezing, Verhalenwedstrijd, Swetsroute, Thema-avond! De Boerderijenstichting Fryslân organiseert in dit Jaar van de Boerderij in deze maand meerdere activiteiten.

Zo is er voor alle belangstellenden een Thema-avond over De rol van de boerderij in het Friese landschap. Dit is  in Yn ‘e Mande Tytsjerk op 10 april vanaf 19.30 uur.

Vanaf 12 april staat de aanmelding open voor de Verkiezing Fryske Pleats fan it Jier 2013. Het thema is een karakteristieke boerderij met een nieuwe functie. Zie www.boerderijenstichtingfryslan.nl voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.

100.000e bezoeker website

Vandaag heeft de 100.000e bezoeker onze website bezocht. Op naar de 250.000!

Wij doen ons best om zoveel mogelijk informatie te geven over de actuele stand van zaken in het (Friese) erfgoedveld. Tips of extra nieuwtjes zijn altijd welkom!

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 14 februari 2013

 

Fryslân doet mee aan 2013 Jaar van Boerderij

De Boerderijenstichting Fryslân sluit aan bij het landelijke themajaar 2013 Jaar van de Boerderij. De Stichting heeft samen met het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân een ambitieus plan opgesteld. De benodigde financiële middelen zijn rond; de provincie Fryslân en diverse fondsen ondersteunen dit project.

Agrarisch Erfgoed Nederland is de koepel van de provinciale en regionale boerderijenstichtingen en heeft samen met de 18 boerderijenstichtingen in Nederland 2013 uitgeroepen tot Jaar van de Boerderij. Zie: www.boerderij2013.nl

Wat wordt er in Fryslân georganiseerd:

 - Een thema-avond
  Datum: woensdag 10 april
  Thema: De toekomst van de boerderij en het belang van boerderij in het landschap.
  Een avond met bijzondere sprekers op een bijzondere locatie. Een avond die u beslist niet mag missen.
 
 
 - Een excursie per touringcar langs vier historische boerderijen
  Datum: zaterdag 8 juni, start vanaf 10.00 uur in Leeuwarden.

Verder, een verkiezing Fryske Pleats fan it Jier 2013, een verhalenwedstrijd en ‘swetsroute’ samen met de Leeuwarder Courant, een workshop voor gemeenten over de juridische aspecten van agrarisch erfgoed en herbestemming, een samenwerking in het kader van archeologie en meer. Voor de meest actuele informatie, zie de website van de Boerderijenstichting Fryslân: www.boerderijenstichtingfryslan.nl

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 14 februari 2013

Inventarisatie Industrieel Erfgoed komt op stoom

De inventarisatie van industrieel erfgoed in Fryslân is eind december gestart. Dit heeft tot nu toe een ‘oogst’ van reacties van 61 organisaties in Fryslân. Dit lijkt op het eerste gezicht veel, maar is met een mailing van 375 adressen nog mager.

De reacties van de indieners van adressen zijn wel enthousiast. Er zijn al meer dan 500 objecten aangedragen. Vanuit de dorpen komen voornamelijk de leegstaande panden, terwijl de gemeenten vooral lijsten met erfgoed indienen. Dit bevestigt al een beetje ons vermoeden dat de meeste gemeenten geen zicht hebben op de leegstand van hun erfgoed.

Het ‘Herbestemmingsteam’, bestaande uit Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Stichting Industrieel Erfgoed Friesland en Stichting DBF, wil het industriële erfgoed en de leegstand daarvan in kaart brengen om beleidsadviezen te kunnen geven over behoud en mogelijkheden voor herbestemming.

Iedereen kan nog steeds industriële panden indienen, of ze nu leegstaan of nog volop in gebruik zijn. Het gaat om cultuurhistorisch waardevolle panden die van oorsprong bedoeld zijn voor bedrijvigheid: industrie, handel en nijverheid (zoals fabrieken, pakhuizen en werkplaatsen) en daaraan gerelateerde infrastructurele werken (zoals treinstations en remises). Aanmelden kan nog, liefst deze week, via het digitale formulier op de website www.herbestemmingfryslan.nl

Naast een inventarisatie van karakteristieke industriële panden in Fryslân is het een doel om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het projectteam brengt daarom ook de vraagkant in beeld. Welke bedrijven/organisaties zijn op zoek naar een karakteristiek industrieel pand?

Deze inventarisatie is een eerste stap in de richting van optimaal behoud van industrieel erfgoed in Fryslân.

 

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, februari 2013

Start inventarisatie industrieel erfgoed Fryslân

In opdracht van de provincie Fryslân vindt er een inventarisatie plaats van al het industrieel erfgoed in Fryslân.

Het betreft niet alleen leegstaande panden, maar ook de panden die nu nog volop in gebruik zijn. Met een viertal panden wordt daadwerkelijk en herbestemmings-traject ingezet, om duidelijk te krijgen wat de uitdagingen en mogelijkheden zijn bij herbestemmen. Dit moet leiden tot een integrale aanpak die het herbestemmen van vrijgekomen panden makkelijker mogelijk maakt.
Het herbestemmings-projectteam bestaat uit Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Stichting Industrieel Erfgoed Friesland en Stichting DBF. Deze partijen hebben elk op een eigen vlak kennis en ervaring met industrieel erfgoed en het herbestemmen hiervan.

Om tot een verantwoorde beleidsformulering te komen is het in eerste instantie zaak om het industrieel erfgoed in kaart te brengen. Het inventarisatieverzoek gaat naar alle gemeenten, dorpsbelangen, historische verenigingen en aanverwante organisaties in Fryslân.

Iedereen mag interessante  industriële panden aanleveren. Hiervoor staat op www.herbestemmingfryslan.nl een digitaal formulier en meer informatie.

Naast een inventarisatie van karakteristieke panden in Fryslân is het een doel om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Het projectteam brengt daarom ook de vraagkant in beeld. Welke bedrijven/organisaties zijn op zoek naar een karakteristiek industrieel pand?

Binnenkort meer over dit project op onze website!

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 18 december 2012

Roodbaards Rijkdom lezing Yme Kuiper op 15 januari bij Tresoar

Het onderzoek Roodbaards Rijkdom van N0.0RDPEIL landschap.stedenbouw heeft een indrukwekkend boek over landschapsparken in Noord Nederland opgeleverd en in november 2012 is hierover ook een tentoonstelling geopend in Tresoar (Leeuwarden). De tentoonstelling is nog t/m 19 januari te bezoeken.

Een extra aanrader in het kader van Roodbaards Rijkdom:

Lezing Prof. dr. Yme Kuiper

‘Buitenplaatscultuur in het Noorden in de korte negentiende eeuw’ op dinsdag 15 januari 2013 in Tresoar , Leeuwarden, aanvang: 19.30 uur (entree: 5,- incl. bezoek tentoonstelling).

Aanmelden kan via info@monumentenzorgfryslan.nl of(058) 266 66 17. Meer informatie over Roodbaard, de tentoonstelling en de lezing vindt u op www.roodbaardsrijkdom.nl

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 14 december 2012
Toekenningen erfgoedsubsidie provincie Fryslân bekend

Een groot aantal Friese monumenten kan een flinke opknapbeurt tegemoet zien. Er krijgen 87 monumenten subsidie van de provincie Fryslân voor restauratie, herbestemming, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek. Na toevoeging van extra geld, trekt de provincie er in totaal bijna drie miljoen euro voor uit.

In de categorie restauratie rijksmonumenten worden 27 plannen gehonoreerd. Daaronder 21 kerken. Voorbeeld is de dorpskerk van Dongjum, met een prachtig praalgraf in het koor voor de staatsman Sicco van Goslinga. Maar ook andere soorten gebouwen krijgen subsidie zoals een kop-hals-romp boerderij bij Bozum, het vroegere zusterhuis op het terrein van de voormalige buitenplaats Lyndenstein in Beetsterzwaag en de molen Windlust in Noordwolde. Verder wordt het onderhoud van 47 molens ondersteund. Voorbeelden zijn de windmotor Jousterp bij Tjerkwerd en Korenmolen “Rust Roest” in Munnekezijl.
Ook vier gemeentelijke monumenten krijgen subsidie. Voorbeeld is een boerderij en schuur op het landgoed Kippenburg bij Oudemirdum. Gemeenten leveren in deze categorie een even grote subsidie als de provincie.

In de nieuwe categorie herbestemming in combinatie met restauratie wordt de transformatie van een mastmakerij tot hotel in Lemmer gesubsidieerd. Voor deze categorie kunnen nog tot en met 31 december aanvragen worden ingediend. De stichtingen Alde Fryske Tsjerken en De Fryske Mole krijgen respectievelijk voor vier kerken en twee molens een subsidie. In de categorie bouwhistorisch onderzoek zijn twee plannen ondersteund, een voormalig adelshuis in de binnenstad van Leeuwarden en diverse adressen in de binnenstad van Dokkum.
De provinciale subsidie bedraagt bijna € 3 miljoen. Dat is inclusief het geld dat het Rijk voor de restauratie van rijksmonumenten aan de provincie doorgeeft. Omdat eigenaren en anderen, zoals fondsen, er ook geld in stoppen, komt de totale investering uit op bijna 8 miljoen euro. Dat is niet alleen goed voor het behoud van deze monumenten. Er komen zo ook meer opdrachten voor de bouw- en restauratiesector, die last heeft van de economische crisis.

Op de website van de provincie is de lijst met toekenningen te downloaden.

Provincie Fryslân, 12 december 2012

Jubileum-Erfgoedcafé Steunpunt geslaagd

Een kleine 100 Friese bestuurders, ambtenaren, architecten en medewerkers van erfgoedorganisaties hebben op vrijdag 28 september gevierd dat het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân dit jaar 10 jaar bestaat. Het door het Steunpunt georganiseerde Erfgoedcafé in Poppodium Romein (de voormalige Westerkerk) was een mix van presentatie, discussie en tijd voor ontmoeting met vakgenoten.

De conclusie van de middag was dat de collega’s en ‘klanten’ van het Steunpunt ook in de toekomst nog graag een beroep doen op het Steunpunt, vooral als kennispunt en bindende kracht in erfgoed en aanpalende werkgebieden en projecten. Het Steunpunt blijft deze diensten zeker bieden. Directeur Bloemhof lichtte bij zijn slotwoord al een tipje van de sluier op: zo noemde hij een lopend project voor herbestemming van Industrieel Erfgoed met 4 pilotlocaties in Fryslân. Hij kon ook een nog groter project aankondigen van het Steunpunt in samenwerking met collega-organisaties voor het Kenniscentrum Herbestemming Noord-Nederland vanaf 2013.

Volgens de voorzitter van het Steunpunt, de heer Eduard Haaksman een geslaagd eerste Erfgoedcafé en zeker voor herhaling vatbaar. Het Steunpunt denkt over een reeks vergelijkbare ontmoetingen, soms meer thematisch gericht, met discussie en kennisuitwisseling in een ontspannen sfeer.
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 2 oktober 2012

10 jaar Steunpunt Monumentenzorg Fryslân

Het Steunpunt is 10 jaar jong in 2012!

Wij vieren dit met een ERFGOEDCAFÉ op vrijdag 28 september 2012 vanaf 14.30 uur in Poppodium Romein (de voormalige Westerkerk) in Leeuwarden.

We zullen met korte statements en discussie aan tafel en in het publiek met elkaar praten over de Modernisering van de Monumentenzorg. Wat is de toekomst van de monumentenzorg landelijk en voor Fryslân? Daarnaast is het Erfgoedcafé ook bedoeld als plaats voor ontmoeting en een goed gesprek.

Beleidsmakers, monumentenzorgers, bestuursleden en medewerkers van erfgoedorganisaties, u bent van harte uitgenodigd! Toegang is gratis, aanmelden graag voor 14 september via e-mail of telefoon. Kijk bij Links en Downloads op deze website onderaan bij Erfgoedcafé voor de uitnodiging met alle informatie.

Steunpunt, augustus 2012

 

Brochure over Cultuurhistorie in bestemmingsplan

Gemeenten houden al jaren rekening met archeologische waarden bij het opstellen van een bestemmingsplan. Sinds januari 2012 geldt dit voor erfgoed dat zijn wortels heeft in zowel de archeologie, als in de architectuurgeschiedenis, historische (steden)bouwkunde (inclusief bouw- en tuinhistorie)en historische geografie.
In het Besluit ruimtelijke ordening staat omschreven dat overheden ‘rekening dienen te houden’ met ‘aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten’. De kernnotie van de Wet ruimtelijke ordening - een samenhangende afweging van alle belangen- en de opdracht uit het Bro impliceren onderzoek naar deze waarden. Het is immers niet mogelijk om rekening te houden met cultuurhistorische waarden zonder te weten waar en wat die waarden zijn.

Voor de uitvoering van dit onderzoek bereidt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een brochure voor: Rekening houden met cultuurhistorische waarden: aanwijzingen en aanbevelingen voor cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Beschreven wordt hoe onderzoek het beste vorm kan krijgen. De brochure is bestemd voor overheden die verantwoordelijk zijn voor cultuurhistorisch onderzoek als basis voor de vormgeving van ruimtelijk beleid. Daarnaast zijn de richtlijnen geschreven voor belangstellenden en belanghebbenden. De brochure besteedt daarom ook algemene aandacht aan het ruimtelijk instrumentarium.

Op deze website (bij het tabje Links en Downloads, onder Downloads, Brochure Cultuurhistorisch Onderzoek) kunt u de conceptbrochure downloaden.

De Rijksdienst wil graag dat toekomstige gebruikers meedenken over de inhoud van de brochure. U kunt commentaar, op- en aanmerkingen en relevante voorbeelden vóór 15-9-2012 sturen naar Rosa Tigges, r.tigges@cultureelerfgoed.nl. Op basis van de reacties wordt de definitieve versie van de brochure gepubliceerd.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, augustus 2012

‘Wiki loves monuments’ wil samen alle rijksmonumenten fotograferen

Wikimedia Nederland organiseert dit jaar voor de derde keer Wiki Loves Monuments, een fotowedstrijd die de hele maand september duurt. Doel van de wedstrijd is om meer vrije afbeeldingen van monumenten beschikbaar te krijgen voor gebruik op Wikipedia. Uit het Nederlandse initiatief is in drie jaar tijd een wereldwijd evenement gegroeid. In 2012 doen meer dan 25 landen, waaronder de Verenigde Staten en India, mee.

Nederland heeft circa 60.000 rijksmonumenten. Daarvan is op Wikipedia nu al meer dan zestig procent voorzien van een vrije afbeelding, onder andere doordat in 2010 en 2011 door Wiki Loves Monuments 26.000 foto’s aan Wikipedia werden toegevoegd. Met behulp van deze wedstrijd probeert Wikimedia Nederland van álle rijksmonumenten een foto vrij beschikbaar te krijgen en zo het Nederlandse cultureel erfgoed nog beter in beeld te brengen. Dankzij de vrije licentie kunnen de foto’s daarna ook door iedereen buiten Wikipedia gebruikt worden. Op website van Wiki Loves Monuments kunt u zien of van een rijksmonument al een foto beschikbaar is en kunt u een route plannen langs de rijksmonumenten zonder foto.

‘Wiki Loves Monuments’ loopt van 1 tot en met 30 september. De Open Monumentendagen op 8 en 9 september bieden de mogelijkheid om veel monumenten niet alleen van buiten maar ook van binnen te bekijken en te fotograferen. Daarnaast organiseert Wikimedia Nederland zogenaamde ‘Wiki Takes’ waarbij fotografen zich verzamelen en samen in een stad of dorp de nog niet gefotografeerde rijksmonumenten gaan vastleggen.
Alle foto’s die in september via het speciale wedstrijdformulier worden geüpload dingen mee naar de prijzen. Een jury bestaande uit professionals uit de fotografie- en erfgoedwereld en Wikipedianen beoordelen de inzendingen. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Wikimedia Conferentie Nederland op 9 november aanstaande. Op www.wikilovesmonuments.nl is meer informatie te vinden.

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, augustus 2012

 

Provinciale subsidieregeling 2012 aanvragen vanaf september

Op 10 juli jl. is de nieuwe provinciale subsidieregeling ‘Stimuleringsregeling monumenten 2012’ vastgesteld. Voor het behoud en de herbestemming van monumenten is dit jaar 2,5 miljoen euro beschikbaar.

Nieuw in de subsidieregeling is de aandacht voor herbestemming. Gedeputeerde Jannewietske de Vries heeft dit op 11 juli bekendgemaakt bij het herbestemde pakhuis Hartelust in Leeuwarden. Het provinciebestuur wil de restauratie en het vernieuwend hergebruik van karakteristieke gebouwen stimuleren. Daarom is voor restauraties in combinatie met herbestemming 1 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De overige 1,5 miljoen is bestemd voor restauratie en onderhoud van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarvan is er 3 ton gereserveerd voor de Stichtingen Alde Fryske Tsjerken en De Fryske Mole. Ook gemeentelijke monumenten kunnen voor subsidie in aanmerking komen als gemeenten zelf ook subsidie verlenen. Bijna 1,5 miljoen van het bedrag is gedecentraliseerd rijksgeld. Subsidiestromen voor restauratie worden zo gebundeld en doelmatig ingezet. Gelet op de grote belangstelling en het relatief kleine budget geldt voor rijksmonumenten een ondergrens van 70.000 euro voor kerken en 50.000 euro voor andere monumenten. Plannen met een meer regulier onderhoudkarakter zijn hierdoor uitgesloten.

Subsidie aanvragen
Vanaf 3 september 2012 tot en met 8 oktober 2012 kunnen eigenaren van monumenten aanvragen indienen. Voor aanvragen voor restauraties in combinatie met herbestemming kan dat nog tot en met 31 december 2012. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Op de website van de provincie Fryslân staan de tekst met toelichting en ook het aanvraagformulier en een groot aantal antwoorden op ‘veelgestelde vragen’.

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 13 juli 2012

 

Wedstrijd beste erfgoededucatie project van Fryslân

Keunstwurk organiseert in samenwerking met Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en Museumfederatie Fryslân de wedstrijd voor het beste erfgoededucatie project van Fryslân.
Wie weet nog een leuk project voor scholen over erfgoed? Welke organisatie heeft zelf een lesbrief of leskist, of werkt er wel eens mee? We horen het graag!

Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Downloads op deze website: onderaan bij Algemeen / WEDSTRIJD.

Voor vragen of inzendingen kunt u contact met ons opnemen. We zijn benieuwd!

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, 22 juni 2012

 

Het laatste nieuws

26 Jun. 2020
De Schoolkrant, leerzame herbestemmingen

Kenniscentrum Herbestemming Noord heeft vandaag de ‘De Schoolkrant’ uitgebracht.…

› lees verder
21 Jun. 2020
Actief met Erfgoed en Omgevingswet

Het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed en de RCE zetten…

› lees verder
02 Jun. 2020
Subsidieregeling monumenten 2020 Provincie Fryslân bekendgemaakt

De provincie Fryslân stelt in 2020 2,5 miljoen euro…

› lees verder