Hoe werkt het?

Vergunning

Voor verschillende soorten monumenten gelden verschillende regels.

Rijksmonument

Voor rijksmonumenten is een omgevingsvergunning nodig voor het veranderen van (een onderdeel van) het monument. Dit geldt ook voor veranderingen aan de binnenkant! De vergunningplicht geldt niet alleen voor verbouwingen, maar ook voor grootschalige restauraties. Niet alleen woonhuiseigenaren hebben met de vergunning te maken, ook eigenaren die iets willen wijzigen aan rijksmonumentale molens, sluizen, parken, archeologische monumenten, enzovoort.

De gemeente kan door het plan te beoordelen een vinger aan de pols houden of de monumentale waarden niet geschaad worden. De gemeentelijke Monumentencommissie ondergebracht bij Hûs en Hiem adviseert aan de gemeente over bouwaanvragen voor monumenten. Bij grotere ingrepen (zoals bij afbraak, reconstructie en herbestemming) wordt er ook advies gevraagd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en buiten de de bebouwde kom ook van de provincie.

De rijksdienst heeft handleidingen voor eigenaren en voor professionals uitgegeven. U kunt bij 'Downloads & Links’ onder Vergunningen beide handleidingen downloaden.

Zie voor meer informatie over vergunningen voor rijksmonumenten ook de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Wat kan het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân voor u betekenen

De gemeente kan (in overleg met de eigenaar) als voorbereiding op een definitieve aanvraag de aandachtspunten met de adviseurs van Hûs en Hiem, rijk en provincie bespreken. Hiervoor heeft het Steunpunt het Monumentenspreekuur. Een keer in de maand op dinsdagochtend, op kantoor bij het Steunpunt en op verzoek ook bij het monument. Ook voor zaken als informatie over provinciale of rijkssubsidies gekoppeld aan herbestemming of restauratieplannen kunt u een afspraak bij het Steunpunt maken.

Vragen over vergunningen of procedures? Een afspraak in het Monumentenspreekuur?

Mail naar info@monumentenzorg.frl of bel onze helpdesk (058) 266 66 17.

Gemeentelijk monument

Bij verbouwing van een gemeentelijk monument heeft u afhankelijk van de ingreep soms een omgevingsvergunning nodig. Als er een omgevingsvergunning nodig is, vraagt uw gemeente advies aan de Monumentencommissie, ondergebracht bij Hûs en Hiem.

Pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Ook hier is een omgevingsvergunning nodig voor grotere bouwkundige wijzigingen. Als een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt, wordt bij de beoordeling van plannen door de welstandscommissie met extra aandacht naar de gevolgen voor de omgeving gekeken. In de gemeentelijke welstandsnota staan meestal speciale richtlijnen voor beschermde gezichten.

Wat kan het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân voor u betekenen

Vragen over vergunningen of procedures? Op zoek naar de contactpersoon voor monumentenzorg bij de gemeente?

Mail naar info@monumentenzorg.frl of bel onze helpdesk (058) 266 66 17.