Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 17-06-2022

Steeds meer historische boerderijen verliezen hun agrarische functie, komen leeg te staan of raken verwaarloosd. Eigenaren kunnen een plan voor dakherstel in combinatie met (voltooide of nog te realiseren) herbestemming van de boerderij indienen van 5 september tot en met 3 oktober 2022. Zij kunnen dan een bijdrage winnen voor de kosten van het herstel van het dak.

Leegstand van boerderijen werkt negatief uit voor de leefbaarheid van het platteland. Herbestemming is een goede oplossing, maar is vaak duur. Dat geldt zeker voor het herstel van daken. In Noordwest-Fryslân wordt daarom door de provincie de prijsvraag "Nije fitaliteit troch âlde pleatsen" georganiseerd. De tien beste herbestemmingen van een monumentale of karakteristieke boerderij kunnen in aanmerking komen voor prijzen tot € 25.000,-- voor het herstel van het dak.

Gedeputeerde Fokkinga: “Ik besjoch de pleatsen as ankerpunten fan kultuerlânskip en leefberens. Dat wienen sy yn it ferline mar myn ambysje is dat dy âlde pleatsen ek yn de takomst dy ankerpunten bliuwe, dêr’t neist de lânbou ek nije passende funksjes in wichtige bydrage oan leverje” De prijsvraag vloeit voort uit het provinciale Werkplan Takomst Fryske Pleats.

Eigenaren kunnen het plan van hun uitgevoerde of nog uit te voeren herbestemming indienen van 5 september tot en met 3 oktober 2022 bij de provincie. Het moet daarbij gaan om een boerderij die een status heeft als rijks- of gemeentelijk monument óf die te boek staat als karakteristiek op grond van het bestemmingsplan of provinciale cultuurhistorische kaart. Het mag ook gaan om een gedeeltelijke herbestemming in combinatie met een agrarische functie. Een onafhankelijke jury gaat beoordelen op de effecten voor leefbaarheid, restauratiekwaliteit en maatschappij.

De prijs mag worden besteed aan herstel van daken of dakvlakken die in een matige of slechte staat van onderhoud zijn. Daarnaast mag het geld worden besteed aan het vervangen van niet-traditionele dakbedekking zoals golfplaten of asbestdaken door traditionele dakbedekking zoals pannen of riet.

De prijsvraag wordt ondersteund vanuit het Europese Leaderprogramma Noardwest-Fryslân en is van toepassing voor de gemeenten Harlingen, Waadhoeke, Leeuwarden (exclusief stad) en Súdwest-Fryslân (alleen voormalig Littenseradiel). Dorpen en maatschappelijke organisaties zoals de Boerderijenstichting Fryslân, worden gevraagd om eigenaren te stimuleren hun herbestemming in te sturen.

Eigenaren met vragen over de prijsvraag, herbestemming, exploitatie, monumentale waarden en wettelijke procedures, kunnen terecht bij het Kenniscentrum Herbestemming Noord voor ondersteuning.

Meer informatie over de prijsvraag, de voorwaarden en de ondersteuning is te vinden op: www.fryslan.frl/prijsvraagfryskepleats

Meer informatie over het Werkplan Takomst Fryske Pleats is te vinden op: Ruimtelijke kwaliteit, Erfgoed en Landschap | Fryslan