Wij geven antwoord

Wie zijn u van dienst?

Dick Bloemhof, directeur

Dick geeft leiding aan de stichting en legt zich toe op de verdere ontwikkeling van het steunpunt en acquisitie. Ook is hij voorzitter van diverse overleggen, één van de drijvende krachten achter het Kenniscentrum Herbestemming Noord en levert diensten en producten op het gebied van gemeentelijk beleid (momenteel monumentenzorg in Ooststellingwerf), herbestemming, themajaren en voorlichting over de erfgoedsector.

Bel Dick (058) 266 25 19 of mail: dbloemhof@monumentenzorg.frl

Gerard van Dijk, technisch consulent

Gerard verzorgt waardestellingen en (gemeentelijke) monumenteninventarisaties, ondersteunt de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Waadhoeke, voert opdrachten uit voor de provincie Fryslân in het kader van de provinciale subsidieregeling en vervult andere taken op technisch-inhoudelijk gebied, zoals begeleiding van restauratie, berekening van subsidiabele restauratiekosten en waardestellingen.

Bel Gerard (058) 266 25 39 of mail: gvandijk@monumentenzorg.frl

Harm Haitsma, technisch consulent

Harm zet zich in voor de taken op het gebied van monumentenzorg bij de gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke en voor de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân. Harm vult ook andere taken in op technisch-inhoudelijk gebied, zoals begeleiding van restauratie, vergunningprocedures, berekening van subsidiabele restauratiekosten en verduurzaming van monumenten.

Bel Harm (06)10 47 53 69 of mail: hhaitsma@monumentenzorg.frl

Renate van der Meulen, medewerker bouwhistorie

Renate inventariseert karakteristieke panden en potentiële gemeentelijke monumenten in de gehele gemeente Noardeast-Fryslân.

Vragen? Contact? Mail Renate: rvandermeulen@monumentenzorg.frl

Marleen Pennewaard, administratief coördinator

Marleen is verantwoordelijk voor de telefonische helpdesk, de website en het administratieve ‘reilen en zeilen’ van de stichting, de agendering en verslaglegging van de diverse overlegvormen en kan gemeentelijke monumententaken uitvoeren. Ook voor verschillende Friese monumentenorganisaties en het Platform Fryske Monuminte-organisaasjes is de organisatorische en secretariële inzet van het steunpunt voor haar rekening.

Bel Marleen (058) 266 66 17 of mail: mpennewaard@monumentenzorg.frl

Josje van Leeuwen en Maaike Honshorst, archeologen

Josje en Maaike zijn via het Steunpunt te bereiken voor de archeologische helpdesk. Bovendien kunnen zij de wettelijke taken van gemeenten waarnemen, zoals het controleren van offertes en het toetsen van programma’s van eisen en archeologische rapportages. Deze gemeentelijke taken vallen onder ondersteuning in het kader van de betaalde dienstverlening van het Steunpunt.

De archeologen voor het Steunpunt zijn bereikbaar op (06) 23 56 70 82 of mail: archeologie@monumentenzorg.frl