Gebiedsgerichte benadering

Leegstand en krimp

Uit cijfers blijkt duidelijk het beeld voor de toekomst van Noord-Nederland; de bevolking zal vergrijzen en dalen.

Een duidelijke visie over dit toekomstbeeld helpt bij keuzes maken over bijvoorbeeld leegstand en behoud. Er komen panden leeg te staan, niet voor elk pand is een herbestemming te vinden.

Wat willen we behouden en wat niet? En hoe gaan we de financiële consequenties dragen en verdelen?

Uitzoomen en schuiven

Vaak is de focus op één leegstand pand niet genoeg om een toekomstbestendige invulling te ontwikkelen. Uitzoomen en naar het groter geheel kijken biedt interessante oplossingen. Op deze manier wordt voorkomen dat er bijvoorbeeld nieuwbouw gerealiseerd wordt, terwijl er nog panden leegstaan in het betreffende gebied.

Door te schuiven met functies en voorzieningen en de panden te behouden die voor de inwoners waardevol zijn, wordt niet alleen de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd, maar wordt tevens een toekomstbestendige situatie gecreëerd. Bij het schuiven van functies moet wel worden gewaakt voor ‘kannibalisme’; de laatste in de rij moet wel het minst waardevolle pand zijn.

Rol van het Steunpunt

Wij werken volgens de strategie van het Kenniscentrum Herbestemming Noord en voeren in dat kader allerlei projecten en experimenten uit, gericht op:

- het toepassen en/of monitoren van gebiedsgerichte aanpak en herverkavelingsprojecten;

- betrokkenen en belanghebbenden stimuleren om verder te kijken dan alleen het object;

- ontschotting bij gemeenten en integraal werken stimuleren om gebiedsgerichte aanpak mogelijk te maken.

Werkwijzen die wij hierbij hanteren, zijn het inzetten van een Team Langdurige Leegstand (o.a. in Súdwest-Fryslân) en herbestemmingstafels.

Wij voeren samen met de stichting DBF ook herbestemmingsverkenningen en haalbaarheidsonderzoeken uit om eigenaren een volledig zicht op de herbestemmingsmogelijkheden van hun pand te bieden.