Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 10-11-2018

Kerkenvisies: Rijksbudget beschikbaar

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies.

De middelen worden vanaf 2019 beschikbaar gesteld aan gemeenten die van plan zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen.

Met een integrale kerkenvisie wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategisch visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente.

In Fryslân zijn de gemeenten Súdwest-Fryslân en Ooststellingwerf van start gegaan met het opstellen van een Kerkenvisie als pilotgemeenten. Deze visies worden naar verwachting begin 2020 opgeleverd.

Budget aanvragen

Gemeenten, opgelet: Het is mogelijk om financiële steun aan te vragen bij het opstellen van een kerkenvisie. Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag indienen. Het maximale bedrag waarvoor een gemeente kan aanvragen wordt bepaald door het feitelijk aantal kerkgebouwen binnen de gemeentegrenzen. Daarbij geldt de volgende verdeling: € 25.000,- voor 1 tot 19 kerkgebouwen, € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerkgebouwen en € 75.000,- voor 40 of meer kerkgebouwen.

Aanvraagformulier en meer uitleg

Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (klik hier). Hier staat ook een checklist en een uitgebreide toelichting bij het aanvraagformulier.

Het is mogelijk door het hele jaar heen budget aan te vragen. Op aanvragen die gedaan worden vóór 15 februari wordt begin mei besloten en uitgekeerd via het Gemeentefonds in de ‘meicirculaire’, aanvragen tussen 16 februari en 15 juni worden in de ‘septembercirculaire’ meegenomen.