Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 29-05-2024

Op donderdag 23 mei presenteerde gedeputeerde Femke Wiersma het nieuwe Ontwerp Programma Erfgoed 2025 – 2028. In het Ontwerp Programma staat de uitwerking voor onroerend erfgoed; cultureel erfgoed als onderdeel van de fysieke leefomgeving voor de komende jaren.

De provincie Fryslân zet zich in voor het behoud en verbeteren van het Friese erfgoed. Het Friese erfgoed is belangrijk voor onze identiteit maar ook voor de kwaliteit van onze leefomgeving, werkomgeving, vestigingsklimaat en de kansen voor toerisme en recreatie.

‘It behâlden fan erfgoed giet net fansels’, aldus gedeputeerde Femke Wiersma. ‘Wy wolle mei ús besteande taken in ferskil meitsjen bliuwe. Wy spylje yn op nije aktuele opjeften dy't erfgoed reitsje mar ek nije kânsen biede lykas by lânbou en natuer, leefberens, klimaat en wenjen. Mei dit Untwerp Programma Erfgoed pakke wy dizze kânsen en sette tagelyk de besteande taken wêryn’t wy dat ferskil meitsje kinne troch.’

Om dit te bereiken, ondersteunt Provincie Fryslân erfgoedinstellingen, restauraties en herbestemmingen met € 4.4 miljoen per jaar. Op het gebied van leefbaarheid en recreatie liggen er kansen bij herbestemming, zoals bij de Erfgoeddeal Waddenkust K(l)eigoed. Greppelland, boerenerven of landgoederen koppelen we aan landbouw, natuur en de bomen- en bossenstrategie.

In het Ontwerp Programma Erfgoed wordt met programmalijnen voor gebouwd erfgoed, archeologie en cultuurlandschappelijk & groen erfgoed verder gebouwd aan de ambities uit de vorige beleidsnota, Nij Poadium (2021-2024) en de Omgevingsvisie De romte Diele 2020. Ten opzichte van het huidige beleid wordt het nieuwe erfgoedbeleid integraler en meer gebiedsgericht. Daarnaast worden groen erfgoed en boerderijdaken aan de Subsidieregeling Monumenten toegevoegd, wordt het Cultuurfonds voor Monumenten versterkt en wordt de bescherming van erfgoed via de omgevingsverordening versterkt.

Het Ontwerp Programma ligt ter inzage tot en met 3 juli 2024. In deze periode kunnen ook zienswijzen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten. Bekijk het volledige Ontwerpprogramma en mogelijkheden voor zienswijzen op de website: fryslan.frl/erfgoed.

Foto: Rondom de kerk van Weidum, foto Provincie Fryslân