De paden op..

Oude Paden, Nieuwe Wegen

De provincie Fryslân is rijk aan cultuurhistorisch erfgoed; waardevolle oorspronkelijke landschappen, beschermde dorpsgezichten en prachtige monumenten in de steden en op het platteland, verbonden door een fijnmazig netwerk van oude paden en wegen.

Kennis is een belangrijke voorwaarde om zorgvuldig met die rijkdom om te kunnen gaan. En om waar mogelijk en nodig aan herstel te werken. Het project Oude Paden - Nieuwe Wegen heeft die kennis verzameld en verspreid. Na decennia van grootschalige ruilverkavelingen in de landbouw en aanzienlijke stads- en dorpsuitbreidingen, groeit het besef dat met deze vooruitgang ook iets waardevols verloren is gegaan.

Het Friese landschap is een deel van zijn leesbaarheid en toegankelijkheid kwijt. Mensen missen die zichtbare geschiedenis die ze een gevoel van verbondenheid en betrokkenheid bij hun leefomgeving geeft. Oude paden en wegen spelen daarin een belangrijke rol. Ze geven structuur aan het landschap, maken het toegankelijk en ze duiden het vroegere gebruik. Ze verklaren de ligging van oude gebouwen, herinneren aan sociale verhoudingen en maken de vroegste vormen van watermanagement zichtbaar. Het netwerk van formele en informele paden legt letterlijk de beweegredenen van mensen bloot. Het is een schatkaart naar het verleden.

Paden op de kaart

Met de inzet van vele betrokken vrijwilligers heeft het project een digitale padenkaart opgeleverd met honderden bestaande en verdwenen voetpaden en wegen, aangevuld met informatie over interessante cultuurhistorische gebouwen, elementen, volksverhalen en anekdotes die bij de paden horen. Deze kaart is inmiddels opgenomen in de Cultuurhistorische Kaart van de provincie Fryslân. Ook tal van nieuwe wandelpaden en netwerken zijn ontstaan, onder meer gebaseerd op het knooppunten fiets- en wandelnetwerk.

Rol van het Steunpunt

Wij hebben het project dat intussen is afgerond, geleid en dragen blijvend het belang van dit padennetwerk uit voor de toeristische basisinfrastructuur van Fryslân.