Minder regels, meer voor elkaar

Omgevingswet, -visie en -plan

U vindt op deze website kennis en documenten verzameld die u als gemeente of adviseur kunt gebruiken om erfgoed in te zetten in de verschillende fasen richting een omgevingsvisie en omgevingsplan.

De Omgevingswet komt eraan

De Omgevingswet is een nieuw stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Door minder regels wordt het beheer en gebruik en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving eenvoudiger. Er is straks één bevoegd gezag. Procedures worden korter. Het uitgangspunt voor ontwikkelingen verandert van “nee, tenzij” in “ja, mits”.

Gemeente stelt omgevingsvisie en -plan op

Elke gemeente stelt een omgevingsvisie voor het gehele grondgebied vast. Hierin staat het integrale omgevingsbeleid voor de fysieke leefomgeving voor lange termijn. De gemeente stelt de omgevingsvisie op samen met de inwoners, bedrijven en andere betrokkenen. Deze participatie is van wezenlijk belang.

In het omgevingsplan wordt de visie verder uitgewerkt. Hierin worden ruimtelijke aspecten, waaronder de huidige bestemmingsplannen, straks geïntegreerd met regelingen rondom welstand, milieu, natuur en cultureel erfgoed.

De Friese Aanpak

In Fryslân hebben gemeenten, provincie en waterschap de handen ineengeslagen bij de voorbereiding van de omgevingsvisies. Zowel de gemeenten als de provincie Fryslân stellen een omgevingsvisie op voor hun eigen grondgebied, dit doen zij vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet. Deze ‘Friese Aanpak’ is een unieke samenwerking. De mienskip, bestaande uit belangenorganisaties, experts, ondernemers en inwoners, is in Omgevingslabs actief betrokken bij het opstellen van gemeenschappelijke ‘bouwstenen’ voor het toekomstig beleid voor de fysieke leefomgeving. Voor de resultaten en opbrengsten uit de Omgevingslabs zie omgevingslab.frl

Erfgoed in de omgevingsvisie

Inmiddels is gebleken dat de mogelijkheden tot bescherming van erfgoed onder de Omgevingswet beter zijn dan op dit moment. Erfgoed heeft dan ook een goede uitgangspositie in de Omgevingswet. Bovendien draagt erfgoed nadrukkelijk bij aan het DNA van een gemeente, waardoor het een belangrijke rol kan spelen in het opstellen van een omgevingsvisie. Om erfgoed bij trekkers of projectleiders van de omgevingsvisie helder op het netvlies te krijgen, is het van belang om als erfgoedambtenaar de kernwaarden vanuit het erfgoed goed op een rij te hebben. Dat kan als input dienen voor de omgevingsvisie. Het is van groot belang om alle betrokkenen goed te informeren over erfgoed en de erfgoedambities in de omgevingsvisie (en later ook het omgevingsplan) op te nemen.

Meer informatie

Wat wij als Steunpunt Monumentenzorg Fryslân voor de gemeenten kunnen betekenen op het gebied van erfgoed en de Omgevingswet, -visie en -plan? Klik hier.

Omgevingswet is ook een onderwerp bij de Downloads & Links op deze website. Kijk daar voor alle relevante informatie voor het proces van omgevingsvisie naar omgevingsplan en de rol van erfgoed hierbij.